Szukaj
Close this search box.

Konkurs w social mediach zgodny z prawem 2024 – Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Blog i inne

Autorzy blogów i właściciele profili na Facebooku stale poszukują sposobów na powiększanie zasięgów publikowanych przez siebie treści. Aby uniknąć wysokich kosztów związanych z działaniami promocyjnymi (np. promowanie postów na Facebooku), mogą zdecydować się na tańszą i niejednokrotnie bardziej skuteczną opcję w postaci adresowanego do odbiorców konkursu. W prezentowanym materiale omówimy zasady konkursów organizowanych na blogach i w mediach społecznościowych.

Spis treści

Zwiększony ruch na blogu lub profilu często przekłada się na jego większy zasięg, a emocje związane z udziałem w zmaganiach sprzyjają utrwaleniu u adresatów treści związanych z blogiem czy fanpage (np. nazwa, logo), co uprawdopodabnia, że zajrzą w to miejsce także przy innej okazji, a nawet zostaną jego „stałymi bywalcami”. Z tego względu warto organizować konkursy w social mediach. 

Należy jednak pamiętać, że organizatorzy konkursu w mediach społecznościowych nie poruszają się w prawnej próżni, a w zależności od jego rodzaju, mogą polegać przepisom nawet kilku ustaw. Co więcej, ich nieprzestrzeganie może rodzić poważne konsekwencje, dlatego przystępując do organizacji konkursu, należy dobrze się przygotować. Jeżeli chcesz zorganizować konkurs zgodnie z przepisami i przygotować regulamin konkursu w mediach społecznościowych zapoznaj się z naszym artykułem! 

Nie chcesz czytać całego artykułu? Zapoznaj się z naszym podsumowaniem poniżej:

Podsumowanie na start – konkurs zgodny z prawem

 1. Konkurs organizowany w mediach społecznościowych lub na blogu może przybrać formę przyrzeczenia publicznego albo loterii.
 2. Głównym czynnikiem różniącym przyrzeczenie publiczne od loterii jest sposób wyłaniania zwycięzcy – w pierwszym przypadku zależy to kryteriów ustalonych przez przyrzekającego, a w drugim – jest zależne od przypadku.
 3. Organizacja loterii wymaga dopełnienia licznych formalności (m.in. uzyskania zezwolenia, zapewnienia przeszkolonego personelu), dlatego dla Ciebie jako blogera, zdecydowanie korzystniej jest zorganizować konkurs spełniający definicję przyrzeczenia publicznego.
 4. W przypadku konkursu w formie przyrzeczenia publicznego, nie musisz uzyskiwać zezwolenia ani nigdzie go zgłaszać. Powinieneś jednak zadbać o ustanowienie jego regulaminu oraz o dopełnienie obowiązków związanych z ochroną danych osobowych określonych przepisami prawa.
 5. Pamiętaj, że od nagrody przyznawanej w konkursie będziesz musiał odprowadzić podatek (w pewnych sytuacjach możliwe jest skorzystanie ze zwolnień).

Legalny konkurs to przyrzeczenie publiczne czy loteria?

Odpowiedź na postawione wyżej pytanie ma zasadnicze znaczenie dla prawnej kwalifikacji działań organizatora konkursu na blogu, czy facebooku. Polskie prawo nie zawiera definicji konkursu, więc niezależnie od tego, jak organizator nazwie przedsięwzięcie, jego prawna natura będzie zależała od zasad, na jakich jest organizowane.

Definicje konkursu – słownikowe i ustawowe

Słownikowa definicja konkursu wg PWM („impreza, przedsięwzięcie dające możność wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp.”) jest zbliżona do przyrzeczenia publicznego (uregulowanego w Kodeksie cywilnym):

Art. 919 § 1. Kto przez ogłoszenie publiczne przyrzekł nagrodę za wykonanie oznaczonej czynności, obowiązany jest przyrzeczenia dotrzymać. (…) Art. 921. § 1. Publiczne przyrzeczenie nagrody za najlepsze dzieło lub za najlepszą czynność jest bezskuteczne, jeśli nie został w nim oznaczony termin, w ciągu którego można ubiegać się o nagrodę. 2. Ocena, czy i które dzieło lub czynność zasługuje na nagrodę, należy do przyrzekającego, chyba że w przyrzeczeniu nagrody inaczej zastrzeżono.

Loteria natomiast ma swoją prawną definicję, która znajduje się w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych:

Art. 2. ust. 1. Grami losowymi są gry, w tym urządzane przez sieć Internet, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku. Są to: (…) 10) loterie promocyjne, w których uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.

Różnica między przyrzeczeniem publicznym a loterią sprowadza się do tego, że w pierwszym przypadku wyłonienie zwycięzcy konkursu zależy od kryteriów ustalonych przez przyrzekającego, a w drugim – jest zależne od przypadku. Różnica ta jest zawsze wskazywana, gdy mówimy o konkursach organizowanych na blogach i Facebooku. Zobacz poniżej dlaczego.

Konkurs jako loteria

Przechodząc do sedna sprawy. Musisz uwierzyć, że dla autorów blogów lub właścicieli profili na Facebooku zdecydowanie korzystniej jest zorganizować konkurs spełniający definicje przyrzeczenia publicznego niż loterii.

Przygotowując konkurs w postaci loterii, już na starcie organizatorzy muszą spełnić szereg obowiązków, do których należy uzyskanie zezwolenia wydanego przez właściwego dyrektora izby administracji skarbowej (art. 32 ust. 3 ustawy o grach hazardowych).

Zezwolenie udzielane jest ono na wniosek (musi on zawierać elementy wskazane w art. 39 ustawy o grach hazardowych), na którego rozpatrzenie organ ma 2 miesiące od dnia jego złożenia (art. 40 ust. 2 w/w ustawy). Podmiot urządzający loterię promocyjną musi także owo zezwolenie opłacić (opłata wynosi 10% wartości puli nagród, jednak nie mniej niż 50% kwoty bazowej – art. 69 ust. 1 pkt 5 w/w ustawy; definicja kwoty bazowej znajduje się w art. 70 tejże ustawy). Ponadto na organizatorze ciąży obowiązek zapewnienia nadzoru nad grami hazardowymi przez osoby legitymujące się odbyciem stosownego szkolenia (materię tą reguluje rozdział 3 w/w ustawy).

Loteria musi być także przeprowadzana zgodnie z zatwierdzonym regulaminem, którego projekt dołącza się do wniosku o wydanie zezwolenia.

Dodatkowo, musisz wiedzieć, że sankcje za przeprowadzenie loterii bez wymaganego zezwolenia są dotkliwe – na urządzającego loterię oraz uczestnika może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości pięciokrotności opłaty za wydanie zezwolenia. Urządzanie loterii wbrew przepisom ustawy stanowi również wykroczenie karnoskarbowe, za które grozi kara grzywny w wysokości 240 stawek dziennych.

Jak widzisz, jeżeli konkurs nie musi koniecznie wyłaniać zwycięzcy w drodze przypadku, lepiej jednak nadać mu formę przyrzeczenia publicznego – o czym poniżej.

Zastanawiasz się, czy Twój konkurs jest zgodny z prawem? – Umów się na rozmowę. Kliknij tutaj i wypełnij formularz kontaktowy >

Konkurs na Facebooku i blogu jako przyrzeczenie publiczne

Konkurs, który nie wyłania zwycięzcy w drodze przypadku, nie wymaga zezwolenia, nie musi być też nigdzie zgłaszany.

Co więcej, może przeprowadzać go każda osoba o pełnej zdolności do czynności prawnych.

Nie należy jednak podochodzić do jego organizacji niefrasobliwie – złożonego przyrzeczenia publicznego trzeba dotrzymać, a laureat ma prawo domagać się wydania nagrody na drodze sądowej.

Regulamin konkursu

Konkurs organizowany na blogu, niezależnie, czy będzie loterią czy przyrzeczeniem publicznym, wypełnia definicję usług świadczonych droga elektroniczną zawartą w art. 2 pkt 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Nakłada to na organizatora (który jest jednocześnie usługodawcą) szereg obowiązków, które określa rozdział 2 w/w ustawy. Do najważniejszych należy obowiązek informacyjny (art. 5) oraz obowiązek określenia regulaminu świadczenia usług (art. 8), który musi zawierać co najmniej:

 • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
 • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
  1. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,
  2. zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
 • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 • tryb postępowania reklamacyjnego.

Regulamin, o którym mowa wyżej, odnosi się do ogólnych zasad świadczenia usług – konkretny konkurs najczęściej będzie wymagał osobnego regulaminu, powiązanego jednak z tym pierwszym.

Regulamin konkursu jako loterii

Jeżeli konkurs jednak będzie spełniał kryteria loterii promocyjnej, o której wspominaliśmy powyżej, organizator jest zobowiązany określić jej regulamin, który podlega zatwierdzeniu przez organ wydający zezwolenie. Regulamin ten musi zawierać następujące elementy (art. 61 ust. 3 ustawy o grach hazardowych):

 • nazwę loterii;
 • nazwę podmiotu urządzającego loterię;
 • wskazanie organu wydającego zezwolenie;
 • zasady prowadzenia loterii;
 • obszar, na którym będzie urządzana loteria;
 • czas trwania loterii;
 • sposób urządzania loterii, w szczególności miejsce i termin losowania nagród;
 • sposób zapewnienia prawidłowości urządzania loterii;
 • sposób i termin ogłaszania wyników;
 • miejsce i termin wydawania wygranych;
 • tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń;
 • wartość puli nagród;
 • w przypadku loterii promocyjnej – termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży towarów lub innych dowodów udziału w loterii promocyjnej.

Regulamin konkursu jako przyrzeczenia publicznego

Jeżeli konkurs będzie spełniał kryteria przyrzeczenia publicznego, określenie jego regulaminu nie jest prawnie wymagane. Warto jednak zadać sobie trud jego sporządzenia, gdyż pozwoli on uporządkować wszelkie aspekty konkursu oraz zabezpieczy interesy organizatora w razie sporu sądowego z uczestnikiem lub inną osobą. Taki regulamin konkursu w social media powinien zawierać zasady konkursu a więc w szczególności:

 • dane podmiotu organizującego konkurs, pozwalające na jego niewątpliwą identyfikację;
 • czas trwania konkursu i termin zakończenia konkursu;
 • określenie podmiotów, które mogą brać udział w konkursie;
 • zadanie konkursowe oraz zasady obowiązujące przy jego wykonaniu;
 • kryteria rozstrzygnięcia konkursu;
 • nagrody;
 • sposób ogłoszenia laureatów;
 • zasady reklamacji i rozwiązywania sporów.

Organizując konkurs możesz również wymagać stworzenia jakiegoś utworu, na przykład gdy zadanie konkursowe polega na zrobieniu zdjęcia lub napisaniu kreatywnej odpowiedzi na pytanie. Warto wtedy w regulaminie konkursu zawrzeć postanowienia dotyczące praw autorskich.  

Należy wspierać i szerzyć dobrą praktykę – informacyjną – wobec uczestników konkursów na Facebooku lub Instagramie. 

Wiemy, że taki regulamin często jest za duży na post konkursowy. Można w takim razie wprowadzić odsyłającego linka do niego w poście konkursowym, zamiast umieszczać go tam w całości. 

Regulamin konkursu a klauzule niedozwolone

Panuje spór, czy do takiego regulaminu należy stosować przepisy, które dotyczą wzorców umownych i ochrony konsumentów przed zawartymi w nich klauzulami niedozwolonymi (abuzywnymi).

Zwolennicy takiego rozwiązania wskazują, że uczestnik konkursu jest także konsumentem, więc ta ochrona powinna go dotyczyć. Przeciwnicy natomiast podnoszą, że przyrzeczenie publiczne jest jednostronną czynnością prawną, do której nie można stosować przepisów dotyczących wzorców umownych (do tego stanowiska przychylił się Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia z dnia 23 kwietnia 2013 r., sygn. akt VI ACa 1435/12 oraz Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 stycznia 2015 r. I CSK 40/14).

Bezpieczniej jest jednak unikać umieszczania w regulaminie klauzul niedozwolonych – ogólne przepisy ich dotyczące znajdują się w art. 385(1) i następnych Kodeksu cywilnego, a szczegółowy rejestr klauzul uznanych za niedozwolone prowadzi Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (można zapoznać się z nim na prowadzonej przez niego stronie internetowej).

Zasady poszczególnych platform społecznościowych

Na końcu organizator powinien również zapoznać się z regulaminem Facebooka, innej platformy social media albo platformy internetowej, na której znajduje się jego blog – często zawierają one przepisy dotyczące organizowanych za ich pośrednictwem konkursów.

Legalny konkurs na Facebooku czy Instagramie

W przypadku Meta Platforms, czyli serwisu Facebook oraz Instagram, stosowne regulacje zawiera rozdział „Promocje”, w którym czytamy, że organizator promocji (np. konkursu, loterii) odpowiada za zgodną z prawem obsługę tej promocji, w tym za:

 1. oficjalny regulamin;
 2. warunki oferty i wymagania wstępne (np. ograniczenia dotyczące wieku i miejsca zamieszkania);
 3. zgodność z przepisami i warunkami dotyczącymi nagród oferowanych w ramach promocji (np. zarejestrowanie promocji i uzyskanie wszelkich obowiązkowych zezwoleń).

Organizator jest także zobowiązany umieścić w opisie promocji zwolnienie Meta (serwisu Facebook) z odpowiedzialności przez każdego jej uczestnika, a ponadto, że promocja nie jest w żaden sposób przez ten serwis sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis, ani też z nim związana. W przypadku korzystania z serwisu Facebook Administrator promocji korzysta z niego na własną odpowiedzialność, bez pomocy ze strony Facebooka. Tożsame regulacje dotyczą serwisu Instagram. 

Zadanie konkursowe – oznaczanie znajomych?

W przypadku organizacji konkursu na Facebooku, jego regulamin zakazuje wykorzystywania do promocji prywatnych osi czasu oraz połączeń ze znajomymi (niegodne z nim będzie stosowanie rozwiązań typu „udostępnij na swojej osi czasu, aby wziąć udział w promocji”, „udostępnij na osi czasu znajomego, aby uzyskać dodatkowe udziały w promocji” czy „oznacz znajomych w tym poście, aby wziąć udział w promocji”).

Regulamin usługi Strony na Facebooku dostępny jest pod adresem: https://www.facebook.com/page_guidelines.php

Podobnie jest w przypadku konkursu na instagramie. Regulamin Instagrama zakazuje błędnego oznaczania treści oraz zachęcania do tego innych użytkowników (np. nie wolno zachęcać innych osób do oznaczania się na zdjęciach, na których ich nie ma).

Przeprowadzenie konkursu w innych mediach społecznościowych

Każda z plaftorm ma swoje odrębne zapisy związane z zasadami organizacji konkursu.

YouTube

Na platformie YouTube (co opisano w zasadach i wytycznych) wymage bezpośrednio stworzenie regulaminu konkursu w postaci „Oficjalnych Zasad” wraz z polityką prywatności. Podobnie jak Meta zakazuje sugerowania związku YouTube z Twoim konkursem ani przedstawiania YouTube jako partnera konkursu bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody YouTube.

TikTok i inne social media

TikTok na razie w swoim regulaminie ani w wytycznych dla społeczności nie wskazał jak przeprowadzić legalny konkurs, ale nie jest powiedziane, ze nie ulegnie to zmianie.

Dla odmiany LinkedIn całkowicie zakazuje prowadzenia konkursów. Jak wskazuje w swoim regulaminie:

„Nie wolno wykorzystywać LinkedIn do prowadzenia loterii, konkursów, zakładów bukmacherskich lub oferowania podarunków.”

Jeżeli masz wątpliwości czy na danej platformie można zorganizować konkurs – napisz do nas! Z chęcią Ci pomożemy!

Ochrona danych osobowych uczestników konkursu

Nie możemy zapomnieć o ochronie danych osobowych. Organizator konkursu będzie przetwarzał dane osobowe (np. imię, nazwisko, adres mailowy) jego uczestników, choćby w celu ich identyfikacji. Nakłada to na niego obowiązki zawarte w rozporządzeniu RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jednym z nich z nich jest ustalenie podstawy do przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem – nie tylko w celu organizowania konkursu. Jeżeli wymagane będzie uzyskanie zgody (np. w sytuacji, gdy będziemy chcieli przesyłać informacje handlowe), nie może być ona domniemana lub dorozumiana, dlatego najwygodniej zawrzeć takie postanowienie w formie checkboxa pod formularzem uczestnictwa.

Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu

Obowiązkiem organizatora konkursu jako administratora danych jest poinformowanie osoby o zasadach przetwarzania danych osobowych. Obowiązek informacyjny obejmuje:

 • tożsamość administratora i jego dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe jego przedstawiciela;
 • gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora ochrony danych;
 • cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania;
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią;
 • informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją;
 • gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych;
 • okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 • informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) – informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;
 • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Obowiązek informacyjny można spełnić w różnoraki sposób np. poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji pod formularzem uczestnictwa, czy w formie pop-up’u.

Organizator konkursu powinien pamiętać także o obowiązku zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych, w tym stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o polityce prywatności przeczytaj nasz artykuł!

Chcesz zweryfikować swój regulamin konkursowy lub politykę prywatności? Porozmawiajmy o tym. Kliknij tutaj i wypełnij formularz kontaktowy >

Konkurs a podatek dochodowy

Trudno wyobrazić sobie konkurs bez nagród, a jeszcze trudniej sytuację, gdyby nie była ona obciążona podatkiem. Na podstawie art. 30 ust. pkt 2 ustawy z dnia o podatku dochodowym od osób fizycznych od wygranych pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Obowiązek jego pobrania i uiszczenia spoczywa na wydającym nagrodę. Uprzedzamy, takiego obowiązku nie można przenieść na uczestnika konkursu – tak, jakby chciało to wielu organizatorów.

Zwolnienia podatkowe

W zależności od rodzaju konkursu, możliwe jest skorzystanie z wymienionych w ustawie zwolnień.

Jeżeli przeprowadzany konkurs jest loterią promocyjną, wygrana której jednorazowa wartość nie przekracza 2280 zł jest wolna od podatku (art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o PIT).

Z innego zwolnienia korzysta wygrana w konkursie w formie przyrzeczenia publicznego – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 w/w ustawy, wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Czy rzeczywiście organizujemy konkurs w środkach masowego przekazu?

Po lekturze przywołanych przepisów może nasunąć się pytanie, czy konkurs organizowany na Facebooku lub blogu spełnia przesłankę o „organizowaniu i emitowaniu przez środki masowego przekazu”? Odpowiadając na to pytanie, w piśmie z dnia 16 listopada 2011 r. (IBPBII/1/415-732/11/BJ, LEX nr 118194) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził m.in.: 

W przypadku wygranych w konkursach ogłaszanych w mass mediach, dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia, nie jest wystarczającym fakt, że informacja o konkursie została przekazana w środkach masowego przekazu. Literalne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy wymaga bowiem, aby konkursy takie były zarówno ogłaszane (emitowane) przez mass media, jak i środki masowego przekazu były ich organizatorem. Oba te elementy, tj. organizacja konkursu przez środki masowego przekazu i ich emisja (ogłaszanie) przez środki masowego przekazu, muszą wystąpić łącznie, aby zwolnienie miało zastosowanie. Świadczy o tym użyty w treści omawianej normy spójnik „i” w wyrażeniu „organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja)”.

Pomimo powyższego, doktryna uznaje rozumowanie Izby za nieprawidłowe i podnosi się, żestanowisko organów podatkowych uznać należy za nieprawidłowe. Jak wskazuje Adam Bartosiewicz i Ryszard Kubacki w Komentarzu do ustawy o podatku dochodowym, LEX 2015:

Do zastosowania zwolnienia wystarczy, aby konkurs był ogłoszony w środkach masowego przekazu. Nie musi on być jednocześnie zorganizowany przez środki masowego przekazu.

Natomiast, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 25 czerwca 2015 r. (ILPB1/4511-1-425/15-4/AMN):

Aby przedmiotowe zwolnienie miało zastosowanie, spełnione muszą zostać łącznie 3 warunki: organizatorem konkursu musi być środek masowego przekazu; podmiotem emitującym (ogłaszającym) konkurs musi być środek masowego przekazu; jednorazowa wartość wygranej nie może przekroczyć kwoty 760 zł. Niewątpliwie, w dzisiejszych czasach nie sposób kwestionować Internetu jako środka masowego przekazu. Jednakże o zastosowaniu przedmiotowego zwolnienia nie decyduje sam fakt organizowania i ogłaszania gier w masowych środkach przekazu.

Ze względu na szeroki temat, jakim jest kwestia zwolnienia podatkowego odsyłamy do zapoznania się z powyższymi tekstami. Interpretacje idą w kierunku tego, że istnieje możliwość zaliczenia Internetu jako mass media oraz administratora ogólnodostępnego portalu internetowego jako organizatora tego konkursu – a co za tym idzie, będzie możliwość skorzystania ze zwolnienia (zobacz dodatkowo m.in.: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 lutego 2016 r. (ILPB1/4511-1-1530/15-2/AMN)).

Dodatkową kwestią wartą rozważenia jest także rodzaj wydawanej nagrody. Zarówno w przypadku nagrody rzeczowej, jak i pieniężnej, należy stosować powyższe zasady rozliczania podatku.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące organizacji konkursów w social mediach

1. Jak zorganizować legalny konkurs w social mediach?

Aby zorganizować legalny konkurs w Social Media, należy w pierwszej kolejności zastanowić się czy będzie miał charakter przyrzeczenia publicznego czy loterii. Następnie zapoznać się z przepisami prawa, które regulują organizację danego rodzaju konkursów. Następnie należy przygotować regulamin konkursu w social mediach, w którym zawarte będą informacje m.in. o zasadach i terminie przeprowadzenia konkursu a także nagrodach i zasadach wyboru zwycięzców. Dopiero wtedy można ogłosić konkurs i przeprowadzić go zgodnie z przepisami prawa. 

2. Jak odróżnić konkurs prowadzony w formie loterii od tego w formie przyrzeczenia publicznego? 

W przypadku konkursu przeprowadzanego w formie loterii zwycięzca wyłaniany jest losowo, zaś w przypadku przyrzeczenia publicznego według kryteriów wskazanych przez organizatora. 

3. Jakie social media wybrać do przeprowadzenia konkursu?

Można przeprowadzić konkurs na różnych platformach społecznościowych, ale najczęściej wykorzystywany jest do tego Facebook i Instagram. Oba serwisy umożliwiają organizację konkursów, a dodatkowo są bardzo popularne wśród użytkowników. Przy wyborze platformy należy zwrócić uwagę na regulamin platformy, gdzie znajdują się zasady dotyczące przeprowadzania konkursów. Na niektórych platformach przeprowadzanie konkursów jest zakazane! 

3. Czy konkurs na Facebooku lub Instagramie musi mieć regulamin?

Tak, każdy konkurs prowadzony na Facebooku lub Instagramie powinien mieć regulamin konkursu. Regulamin powinien precyzyjnie określić zasady konkursu oraz obowiązki i prawa uczestników i organizatora. Regulamin powinien być dostępny publicznie, aby każdy mógł się z nim zapoznać przed wzięciem udziału w konkursie. Najlepiej, aby odnośnik do niego znajdował się w poście konkursowym. 

4. Jak powinien wyglądać regulamin konkursu w social media?

Regulamin konkursu w social media powinien zawierać postanowienia dotyczące zasad przeprowadzenia konkursu, w tym kto może być jego uczestnikiem. W regulaminie należy określić termin przeprowadzenia konkursu a także sposób wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców. Jeżeli platforma na której organizujemy konkurs zawiera jakieś szczególne postanowienia dotyczące organizacji konkursów te kwestie należy również zawrzeć w regulaminie. Po przygotowaniu regulaminu należy go udostępnić potencjalnym uczestnikom. Ponieważ regulaminy zwykle są dość obszerne, proponujemy wstawienie linku do regulaminu w poście konkursowym. 

5. Jak przygotować post konkursowy?

Post konkursowy powinien być jasny i przyciągający uwagę użytkowników. Musi zawierać wszystkie istotne informacje o zasadach przeprowadzenia konkursu (m. in. terminach, nagrodach oraz jak wziąć udział w konkursie), w tym odnośnik do regulaminu konkursu. 

6. Czy od wygranej w konkursie muszę zapłacić podatek? 

Zasadniczo od wygranej w konkursie pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Zostały jednak przewidziane zwolnienia podatkowe:

 • w przypadku przeprowadzenia loterii promocyjnej, wygrana której jednorazowa wartość nie przekracza 2280 zł jest wolna od podatku,
 • w przypadku przeprowadzenia konkursu w formie przyrzeczenia publicznego zwolnienie z podatku obowiązuje, gdy konkurs jest organizowany i ogłaszanych przez środki masowego przekazu, a wartość nagród nie przekracza kwoty 2000 zł. 

Kwestia zakwalifikowania konkursu organizowanego w social mediach jako konkursu organizowanego przez środki masowego przekazu nie jest jednak przesądzona przez doktrynę i orzecznictwo. Dlatego organizując taki konkurs należy liczyć się z obowiązkiem zapłaty należnego podatku przez organizatora. Nie można tego obowiązku przerzucić na uczestników konkursu. 

Zapamiętaj na koniec

Organizacja legalnego konkursu w social mediach wchodzi w zakres wielu regulacji, o czym można się przekonać zapoznając się z całością artykułu. Ich ilość i surowość nie powinny budzić przerażenia (w końcu takie przedsięwzięcia nie są same w sobie czymś złym i karalnym), ale przy organizacji konkursu w mediach społecznościowych należy mieć je na uwadze.

Jeżeli organizator przygotuje w sposób prawidłowy konkurs na swoim blogu lub fanpage, który prowadzi, nie grożą mu żadne negatywne konsekwencje prawne, a wygenerowane w ten sposób zainteresowanie jego blogiem, czy profilem będzie stanowiło dobrą podstawę dla dalszego rozwoju działalności.

Aby zorganizować legalny konkurs na Facebooku lub w innych social mediach należy jednak przygotować nie tylko interesujące nagrody, ale też odpowiednią dokumentację. W tym drugim zakresie chętnie Ci pomożemy z organizacją konkursu!

Magdalena Korol

Magdalena Korol

Jestem adwokatką, Partnerką w kancelarii Creativa Legal i prezeską fundacji Creativa Education, przedsiębiorczynią i mentorką. Od 10 lat pomagam branży kreatywnej działać efektywnie i legalnie. Specjalizuję się w obsłudze agencji marketingowych, start-upów, branży fashion & design oraz przedsiębiorstw z kapitałem włoskim działających w Polsce. Poznaj autorkę.

Subskrybuj nasz newsletter i bądź na bieżąco!

Otrzymuj informacje o nowościach w prawie, nowych artykułach, produktach, usługach, czy szkoleniach od kancelarii Creativa Legal.

Dołącz do ponad 6000 innych osób, które już nam zaufało!

Po zapisaniu się odbierz od nas maila z potwierdzeniem. W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. 

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.

Newsletter, który pomoże Ci rozwinąć 🚀
Twój biznes pod kątem prawnym i biznesowym.

Dołącz do społeczności właścicieli, kadry zarządzającej i managerskiej w agencjach marketingowych, kreatywnych, reklamowych oraz eventowych. Otrzymuj co 2 tygodnie najważniejsze informacje.

Więcej o naszym newsletterze „Let’s talk marketing” przeczytasz pod linkiem: https://letstalkmarketing.pl

Po zapisaniu się odbierz od nas powitalnego maila z bonusami. W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. 

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.