Szukaj
Close this search box.

Rozpowszechnianie wizerunku – jak to zrobić zgodnie z prawem?

Jak zgodnie z prawem rozpowszechniać wizerunek? Czy ustawa o prawie autorskim pozwala na ochronę wizerunku? O tym przeczytasz w poniższym artykule!

Spis treści

Chcesz udostępnić czyjeś zdjęcie, a nie jesteś pewien czy możesz? Chcesz współpracować z Influencerem a on tutaj przebąkuje, że nie da zgody na korzystanie z wizerunku? A może masz zdjęcia z imprezy masowej, którą Twoja firma organizowała i zastanawiasz się, czy możesz je upublicznić? W dobie powszechnej dostępności Internetu i popularności portali społecznościowych ochrona prawna wizerunku nabiera nowego znaczenia. Jak korzystać z wizerunku innych osób oraz jak chronić swoje prawo do wizerunku w sytuacji, gdy zdjęcie czy film mogą w ciągu kilku minut obiec cały świat?

Z naszego artykułu dowiesz się, kiedy wizerunek podlega ochronie prawnej, jak legalnie go rozpowszechniać oraz jakie kroki podjąć w przypadku nieuprawnionego użycia Twojego wizerunku.

Nie chcesz czytać całego artykułu? Zapoznaj się z podsumowaniem na start!

Podsumowanie na start

 • Wizerunek to zbiór rozpoznawalnych cech fizycznych, pozwalających na identyfikację danej osoby w szczególności wygląd danej osoby. Prawo do wizerunku wygasa wraz ze śmiercią osoby, do której ten wizerunek należy.
 • Ochrona wizerunku przysługuje wyłącznie osobom fizycznym. Wizerunek osoby prawnej nie podlega ochronie na tych samych zasadach. Prawo polskie nie wyróżnia również wizerunku zwierząt ani wizerunku zbiorowego.
 • Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Zgoda nie musi być wyrażona na piśmie, ale jej zakres i warunki nie mogą budzić wątpliwości. 
 • W niektórych przypadkach, zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest potrzebna, np. jeżeli mówimy o publikacji wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości. 
 • Innym wyjątkiem jest publikacja wizerunku osób powszechnie znanych, uwiecznionych podczas pełnienia funkcji publicznej. Celem tego wyjątku jest zapewnienie prawa do informacji, np. w celu rozpowszechniania informacji o wydarzeniach politycznych. 
 • Korzystanie z wizerunku reguluje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ale prawo do wizerunku jest chronione również na zasadach ochrony dóbr osobistych. Inne przepisy, takie jak prawo prasowe czy prawo karne lub nawet ustawa o sporcie mogą przewidywać szczególne regulacje. 
 • Osoba sportretowana wbrew swojej woli może domagać się ochrony swojego wizerunku, jeżeli rozpowszechnianie wizerunku narusza jej prawa. 

Co to jest wizerunek osoby fizycznej?

Kiedy mówimy o wizerunku, zazwyczaj mamy na myśli podobiznę osoby utrwaloną na jakimś nośniku (np. na zdjęciu) lub sposób, w jaki jest ona postrzegana (jej renomę). Jednak w kontekście rozpowszechniania wizerunku i jego ochrony prawnej, powinniśmy skupić się na pierwszym znaczeniu. W tym przypadku, wizerunek to rozpoznawalne cechy fizyczne osoby, dzięki którym możliwe jest jej zidentyfikowanie np. na zdjęciu czy nagraniu.

W polskim prawie ochrona wizerunku dotyczy wyłącznie osób fizycznych. Osoby prawne, czyli np. spółki i fundacje, jak i zwierzęta nie mają swojego wizerunku, chociaż potocznie tak się mówi na ich renomę lub dobre imię. Co więcej, nie istnieje również wizerunek zbiorowy, nawet jeśli na zdjęciu znajdzie się grupa osób, prawo do wizerunku ma osobno każda z tych osób – każda do własnego wizerunku.

Jak długo wizerunek podlega ochronie?

Prawo do ochrony wizerunku wygasa wraz ze śmiercią osoby, do której należy. Niemniej jednak, osoby najbliższe w stosunku do osoby portretowanej, mogą dochodzić roszczeń związanych z naruszeniem wizerunku osoby zmarłej jeszcze przez 20 lat od jej śmierci!

Kiedy wizerunek podlega rozpowszechnieniu?

Rozpowszechnianie wizerunku to stworzenie sytuacji, w której szerszy krąg osób może się z nim zapoznać. Nie chodzi więc o to, czy ktoś faktycznie zobaczył udostępniony wizerunek, a o to, że potencjalnie miał taką możliwość. Przykładowo więc zawieszenie fotografii z cudzym wizerunkiem na ścianie w domu nie stanowi jego rozpowszechnienia, natomiast zamieszczenie tego samego zdjęcia w social mediach już tak.

W orzecznictwie sądowym pojęcie rozpowszechniania rozumie się szeroko. Dla przykładu, użycie wizerunku w internecie – na stronie internetowej lub portalu społecznościowym za pomocą deep linku, czyli hiperłącza, które prowadzi użytkownika bezpośrednio do konkretnej strony internetowej lub określonego zasobu zawierającego wizerunek, będzie równoznaczne z jego rozpowszechnieniem (wyrok SA w Krakowie z dnia 20 lipca 2004 r., I ACa 564/04). 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku to podstawa!

Zasady zgodnego z prawem rozpowszechniania wizerunku określa art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z tym artykułem rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej.

Osoba, której wizerunek chcemy udostępnić, musi wyrazić na to zgodę. Zgoda nie musi być udzielona w formie pisemnej, natomiast nie może budzić wątpliwości. Osoba portretowana może dowolnie określić zakres zgody, np. ograniczyć ją czasowo lub zgodzić się na udostępnienie wizerunku tylko w określonych okolicznościach.

Obowiązek wykazania, że rozpowszechnienie wizerunku nastąpiło zgodnie z prawem i w zakresie ustalonym z osobą portretowaną leży po stronie udostępniającego, dlatego też ważne jest precyzyjne określenie zakresu zezwolenia na rozpowszechnienie wizerunku.

Co istotne, zgoda jest skuteczna tylko dla osoby, której ją udzielono. Jeśli chcemy udostępnić wizerunek, który legalnie rozpowszechnia inny podmiot, musimy uzyskać nową zgodę od osoby portretowanej, chyba że zachodzi któryś z przewidzianych w ustawie wyjątków!

Potrzebujesz pomocy przy sporządzeniu wzoru zgody na rozpowszechnienie wizerunku? Napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego.

Czy mogę udostępniać swój wizerunek?

Odpowiedź może Cię zaskoczyć! Zasadniczo masz pełne prawo decydowania o udostępnianiu swojego wizerunku, ale w jednym przypadku doznaje ono ograniczenia – kiedy autorem zdjęcia lub nagrania jest inna osoba. W szczególności dotyczy to profesjonalnych sesji fotograficznych.

Prawo do wizerunku nie jest wystarczające do rozpowszechniania zdjęć bez zgody fotografa. Nawet jeśli na zdjęciach widnieje Twój wizerunek, ich autor powinien przenieść na Ciebie prawa autorskie do wykonanych fotografii lub udzielić Ci licencji na korzystanie z nich.

Zainteresował Cię temat praw autorskich? Zapoznaj się z naszym artykułem Autorskie prawa majątkowe i osobiste – czym są?

Ochrona wizerunku – czy osoba portretowana może wycofać udzieloną zgodę na rozpowszechnienie wizerunku?

Tak, zgoda na rozpowszechnienie wizerunku może zostać cofnięta w każdym czasie. Pamiętaj jednak, że wycofanie zgody może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą. Dlaczego? Wyobraź sobie, że jesteś modelką i znana marka zaprosiła Cię do współpracy w kampanii reklamowej. Twój kontrahent wynajął fotografa i studio a tym samym poniósł koszty. Jeśli wycofasz zgodę na udostępnienie wizerunku to kontrahent nie będzie mogli korzystać z materiałów wykonanych podczas sesji zdjęciowej. W takiej sytuacji kontrahent może wymagać od Ciebie zwrotu poniesionych kosztów.

Jeżeli zaś w tym przykładzie jesteś fotografem lub jesteś w podobnej sytuacji jak fotograf – pamiętaj, aby podpisać z osobami, z których wizerunku korzystasz dobre umowy, które pozwolą ograniczyć problemy z dochodzeniem tego rodzaju roszczeń. Przykładem może tutaj być zapis o zobowiązaniu do niecofania zgody na rozpowszechnianie wizerunku pod rygorem kary umownej lub odstąpienia od umowy.

Potrzebujesz dokumentu zgody lub umowy, która obejmować będzie zgodę na korzystanie z wizerunku? Nie szukaj więcej! Skontaktuj się z nami korzystając z poniższego formularza. 

Kiedy zezwolenie na rozpowszechnienie wizerunku nie jest wymagane? Wyjątki z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych! 

W określonych w art. 81 prawa autorskiego przypadkach zgoda osoby portretowanej nie jest wymagana. Są to takie sytuacje jak:

 • gdy otrzymasz zapłatę za pozowanie,
 • gdy rozpowszechniasz wizerunek osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
 • gdy rozpowszechniasz wizerunek osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Zapłata za pozowanie

Zgodnie z tym wyjątkiem, w braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.

Możesz udostępnić wizerunek danej osoby, jeśli zapłacisz jej ustaloną wcześniej kwotę za pozowanie. W takim przypadku uznaje się, że ta osoba otrzymała wynagrodzenie za udzielenie zgody na rozpowszechnienie wizerunku. Osoba uprawniona może jednak sprzeciwić się udostępnieniu wizerunku, najpóźniej w chwili ustalania opłaty za pozowanie.

Pamiętaj jednak, że zapłata wynagrodzenia za pozowanie nie oznacza zupełnej dowolności w rozpowszechnianiu wizerunku. Zabronione jest użycie wizerunku osoby w sytuacji, w której udostępnienie wizerunku naruszy dobra osobiste danej osoby. W orzecznictwie sądowym wyraźnie wskazuje się, że w przypadku powołania się przez osobę portretowaną np. na naruszenie prywatności, zapłata za pozowanie nie jest wystarczająca za uznanie takiego działania za zgodne z prawem.

Czy mogę korzystać z wizerunku celebrytów?

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy możesz udostępnić wizerunek osoby powszechnie znanej w trakcie pełnienia przez nią funkcji publicznych, w szczególności funkcji politycznych, społecznych czy zawodowych. 

Czy zatem można korzystać z wizerunku celebrytów i Influencerów? Niekoniecznie! Po pierwsze musimy mieć tutaj do czynienia z osobą powszechnie znaną a po drugie z wykonywaniem przez nią funkcji publicznej.

Osoba powszechnie znana rozumiana jest albo jako osoba, która wprost lub w sposób dorozumiany godzi się na podawanie do publicznej wiadomości wiedzy o swoim życiu albo jako osoba rozpoznawana wśród ludzi.

Z drugiej strony mamy do czynienia z tą funkcją publiczną – w doktrynie i orzecznictwie rozumiane to będzie jako aktywność, która wymaga „wyjścia” ze sfery stricte prywatnej w celu np. działalności gospodarczej czy charytatywnej.

Pokrótce powyższe można podsumować wskazując, że ten wyjątek dotyczy np. polityków czy aktorów, oczywiście przy założeniu, że rozpowszechnieniu podlega zdjęcie polityka z wiecu wyborczego, a nie fotografia, na której grilluje z rodziną w ogrodzie.

Chciałbyś/chciałabyś zakrzyknąć „Mam prawo do korzystania ze zdjęć celebrytów, ale czad!” – nie tak szybko! Pamiętaj, że ten wyjątek dotyczy wyłącznie użytku niekomercyjnego, np. w celach informacyjnych. Użycie wizerunku osoby znanej np. w celu produkcji i sprzedaży gadżetów, będzie wymagało zgody osoby portretowanej. 

Czy memy z wizerunkiem osób powszechnie znanych są dopuszczalne?

W Internecie często można zobaczyć memy zawierające wizerunek osoby znanej. Pojawia się pytanie czy publikując mema możemy skorzystać z opisanego wyżej wyjątku? Odpowiedź zależy od tego, czy mem z wizerunkiem jest związany z pełnieniem funkcji publicznej przez tę osobę. Jeśli wykorzystasz wizerunek osoby znanej w kontekście informacyjnym, w związku relacji danej osoby z życiem publicznym i w ramach pełnienia przez nią funkcji politycznej czy społecznej lub zawodowej, nie powinno dojść do naruszenia prawa do ochrony wizerunku.

Więcej informacji o memach znajdziesz w naszym artykule Memy a prawo autorskie – czy korzystanie z memów jest legalne? Ryzyka w komunikacji marketingowej

Wizerunek osoby jako szczegół większej całości

Możesz udostępniać zdjęcia lub nagrania, jeżeli wizerunek danej osoby stanowi jedynie szczegół całości. Przed opublikowaniem zdjęcia zwróć uwagę na jego kontekst i proporcje. W przypadku, gdy wizerunek danej osoby staje się centralnym punktem zdjęcia, a nie jedynie elementem całości, wymagana jest jej zgoda.

 Przykładowo opisywany wyjątek może mieć miejsce w razie opublikowania:

 • zdjęcia ze zgromadzeń publicznych, takich jak marsze i demonstracje,
 • zdjęcia z publicznych imprez, takich jak targi, mecze i inne zawody sportowe,
 • zdjęcia krajobrazu i przestrzeni publicznej. 

Szczególną uwagę należy jednak zwrócić na wykadrowane zdjęcia. Jeśli wskutek przerobienia zdjęcia osoba uwidoczniona nie będzie już stanowić szczegółu fotografii, należy uzyskać jej zgodę na udostępnienie wizerunku!

Uważaj na dobra osobiste osoby portretowanej! 

Pamiętaj, że niezależnie od postawy, na którą powołujesz się publikując czyjś wizerunek nie możesz naruszać dóbr osobistych tej osoby! Dotyczy to zarówno samego wizerunku, jak i kontekstu, gdzie został opublikowany np. ośmieszającego lub nieprawdziwego artykułu. Publikacja materiałów zawierających wizerunek może naruszać np. prawo do prywatności (jeżeli zostały zrobione potajemnie i z ukrycia lub pokazują prywatny lub wstydliwy aspekt życia) czy dobrego imienia i renomy (jeżeli przedstawiają osobę w negatywnym świetle).

Dochodzenie roszczeń w tym przypadku następuje na podstawie kodeksu cywilnego. 

Co grozi za naruszenia? Roszczenia w przypadku publikacji wizerunku bez zgody

Jeżeli doszło do naruszenia prawa do wizerunku i na przykład, upublicznienia wizerunku bez zgody osoby na nim przedstawionej, prawo cywilne przewiduje szereg roszczeń, z którymi można wystąpić. 

Osoba, której wizerunek rozpowszechniono bez wymagane zgody może żądać od osoby, która taki wizerunek rozpowszechnia/rozpowszechniała:

 • zaniechania naruszeń,
 • usunięcia jego skutków,
 • złożenia przed podmiot naruszający stosownego oświadczenia (np. przeprosin),
 • zapłaty sumy pieniężnej tytułem zadośćuczynienia lub sumy pieniężnej na wybrany cel społeczny, jeśli działanie naruszyciela było zawinione.

Takie same uprawnienia związane z ochroną wizerunku przysługują osobie, której dobra osobiste zostały naruszone wskutek rozpowszechnienia jej wizerunku.

Przepisy karne związane z wizerunkiem

Prawo karne również przewiduje pewne sankcje, za upublicznienia wizerunku innej osoby, przy czym następuje to w szczególnych sytuacjach. Karze na podstawie Kodeksu karnego podlega ten, kto: 

 • podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek, inne jej dane osobowe lub inne dane, za pomocą których jest ona publicznie identyfikowana, przez co wyrządza jej szkodę majątkową lub osobistą;
 • produkuje, rozpowszechnia, prezentuje, przechowuje lub posiada treści pornograficzne przedstawiające wytworzony albo przetworzony wizerunek małoletniego uczestniczącego w czynności seksualnej;
 • utrwala wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej, używając w tym celu wobec niej przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, albo wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody rozpowszechnia,

Wizerunek a RODO

Nie może być artykułu prawniczego, w którym nie mówimy o przetwarzaniu danych osobowych i RODO! 

Wizerunek może być daną osobową, z tego względu musisz mieć odpowiednią podstawę do jego przetwarzania. Najczęstszymi przypadkami będzie:

 • zgoda osoby sportretowanej;
 • wykonanie umowy lub podjęcie działań w celu wykonania umowy; 
 • uzasadniony interes administratora. 

Jak zgodnie z prawem korzystać z wizerunku Influencera?

Obecnie wiele firm i agencji przy ustalaniu strategii marketingowych w social mediach decyduje się na współpracę z influencerami. Zaangażowanie influencera powinno zostać poprzedzone zawarciem umowy, w której udzieli on zgody na wykorzystanie wizerunku na potrzeby marketingowe. Ustalenia powinny precyzować m.in. czas trwania zgody na rozpowszechnianie wizerunku, w tym czy zgoda udzielona jest wyłącznie na czas trwania umowy, czy dalszy okres. Pozwoli to na ustalenie czy materiały zawierając wizerunek influnencera będą mogły pozostać w social mediach danej marki. Warto pamiętać, że zakres zgody na rozpowszechnienie wizerunku może być szerszy niż zakres upoważnienia do korzystania z materiałów influencera na gruncie praw autorskich.

Jeśli przy współpracy między przedsiębiorcą a influencerem pośredniczy Agencja, konieczne jest zapewnienie możliwości przeniesienia zgody influencera na korzystanie z wizerunku na przedsiębiorcę, będącego klientem Agencji. W innym wypadku, prawo do korzystania z wizerunku Influencera będzie miała tylko Agencja, a jej klient (przedsiębiorca) będzie musiał uzyskać zgodę we własnym zakresie. 

Więcej o niezbędnych elementach umowy z influencerem, przeczytasz w artykule Umowa z Influencerem – najważniejsze informacje, o czym musisz wiedzieć? 

Jak prawidłowo rozliczyć zapłatę za rozpowszechnianie wizerunku?

Otrzymałeś/aś wynagrodzenie za udostępnienie wizerunku, ale nie wiesz, jak je rozliczyć? Możliwe są dwa rozwiązania: jako przychód z prawa majątkowego lub jako przychód z działalności gospodarczej. Kluczowe dla kwalifikacji podatkowej, są ustalenia umowne oraz ustalenie za co wypłacone zostało wynagrodzenie.  

Zgonie z interpretacjami organów podatkowych, jeżeli wynagrodzenie jest wypłacane wyłącznie za wykorzystanie wizerunku – będzie to kwalifikowane jako przychód z prawa majątkowego. Jeśli jednak wynagrodzenie jest wypłacane ze inne czynności np. wystąpienie w reklamie lub działania promocyjne to, mimo że wizerunek jest ich nieodłącznym elementem – otrzymane wynagrodzenie może być kwalifikowane jako przychód z działalności gospodarczej. 

Czy rodzic może udostępniać wizerunek dziecka?

Dziecko przed ukończeniem 13 roku życia nie posiada zdolności do czynności prawnych, więc nie może udzielić zgody na rozpowszechnienie swojego wizerunku. Decyzję w imieniu dziecka podejmują przedstawiciele ustawowi, czyli najczęściej rodzice. Prawo do reprezentacji dziecka nie oznacza jednak dowolności w decydowaniu. Wręcz przeciwnie, rodzic powinien działać wyłącznie zgodnie z dobrem małoletniego i unikać sytuacji, w której może dojść do naruszenia dóbr osobistych dziecka.

Rodzice powinni więc unikać nadmiernego publikowania zdjęć dzieci na portalach społecznościowych, a już szczególnie nie udostępniać fotografii czy nagrań dzieci, które mogą narazić je na ośmieszenie.

Pamiętaj, że dziecko po ukończeniu 13 roku życia może już w pewnym stopniu decydować o publikacji swojego wizerunku. Jeśli chcesz zatem udostępnić na Facebooku lub Instagramie wspólne zdjęcie, skonsultuj to z dzieckiem i uszanuj jego odmowę.

Pod kątem formalnym uzyskiwania zgody na korzystanie z wizerunku dziecka:

 • poniżej 13 r.ż. – zgodę na korzystanie z wizerunku dziecka wyraża rodzic,
 • powyżej 13 r.ż – dziecko samo wyraża zgodę na korzystanie z wizerunku, ale powinno być to poprzedzone zgodą rodziców.

Dziecko po osiągnięciu pełnoletności może wystąpić do rodziców lub innych osób, które naruszyły jego prawa do wizerunku w czasie, gdy nie było pełnoletnie, z żądaniami opisanymi wyżej.

Potrzebujesz podpisać umowę z małoletnim aktorem lub Influencerem a nie jesteś pewien, jak to zrobić? Chętnie pomożemy i przygotujemy odpowiedni wzór! Wystarczy, że skorzystasz z formularza poniżej! 

Ochrona wizerunku osoby uprawiającej sport – czy wizerunek sportowca podlega ochronie?

Ustawa o sporcie zawiera ciekawe regulacje co do wizerunku sportowców występujących w kadrze narodowej lub reprezentacji olimpijskiej. Warunkiem zakwalifikowania się do tych reprezentacji, oprócz osiągnięć sportowych, jest wyrażenie zgody przez sportowca na wykorzystanie jego wizerunku w stroju reprezentacyjnym.

Zasadniczo, wizerunek sportowców w czasie meczów czy zawodów podpada pod wyjątek jego dozwolonego użycia bez zgody sportowca jako osoby znanej w trakcie pełnienia swojej funkcji. Mowa tutaj np. o pamiątkowych zdjęciach kibiców wykonanych z trybun. Natomiast wspomniana wyżej ustawa, gwarantuje polskim związkom sportowym (np. Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej) lub Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu wyłączne prawo do komercyjnego wykorzystywania takiego wizerunku sportowca! Sportowiec nie może więc bez zgody tych podmiotów upoważniać osób trzecich do korzystania z jego wizerunku w stroju reprezentacyjnym w celach zarobkowych.

Prawo do wizerunku pracownika – komu przysługuje? 

Status pracownika nie anuluje praw do wizerunku wyżej opisanych! Nadal jest potrzebna zgoda na rozpowszechnianie zdjęć i filmów zawierających twarze pracowników, chyba że zachodzi któryś z ustawowych wyjątków. 

Z uwagi na to jednak, że mówimy o pracowniku to pod kątem ochrony danych osobowych i RODO przetwarzanie wizerunku pracownika nie powinno następować na podstawie zgody. Powszechnie przyjmuje się, że skoro zachodzi stosunek podległości służbowej między pracownikiem a pracodawcą to taka zgoda nie będzie dobrowolna a zatem nie będzie ważna. 

Twarze przestępców i osób skazanych

Szczegółową regulację w zakresie prawa do publikacji wizerunku zawiera również Prawo prasowe. Zgodnie z art. 13 nie wolno publikować w prasie wizerunku i innych danych osobowych osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe, jak również wizerunku i innych danych osobowych świadków, pokrzywdzonych i poszkodowanych, chyba że osoby te wyrażą na to zgodę.
W niektórych jednak przypadkach, właściwy prokurator lub sąd może zezwolić, ze względu na ważny interes społeczny, na ujawnienie wizerunku i innych danych osobowych osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe.

Podsumowanie dotyczące ochrony wizerunku

Teraz znasz już podstawowe zasady korzystania z wizerunków i wiesz, że:

 • legalne rozpowszechnienie czyjegoś wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej (przynajmniej w większości przypadków);
 • zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku musi być świadome oraz precyzyjnie określać zakres i cel udostępnienia wizerunku;
 • zgoda na rozpowszechnienie wizerunku może zostać wycofana, ale osoba uprawniona może ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą;
 • możesz bez zgody danej osoby udostępniać zdjęcia lub nagrania osób znanych, wykonanych w ramach ich czynności publicznych i zawodowych lub jeśli zapłaciłeś osobie portretowanej za pozowanie, a także jeśli wizerunek danej osoby stanowi szczegół zdjęcia;

Pomóż nam dotrzeć do innych osób! Udostępnij ten artykuł dalej, niech więcej osób uzyska dzięki niemu potrzebną wiedzę. Dziękujemy!

Zdjęcie dodane przez SHVETS production.

Picture of Magdalena Korol

Magdalena Korol

Jestem adwokatką, Partnerką w kancelarii Creativa Legal i prezeską fundacji Creativa Education, przedsiębiorczynią i mentorką. Od 10 lat pomagam branży kreatywnej działać efektywnie i legalnie. Specjalizuję się w obsłudze agencji marketingowych, start-upów, branży fashion & design oraz przedsiębiorstw z kapitałem włoskim działających w Polsce. Poznaj autorkę.

Subskrybuj nasz newsletter i bądź na bieżąco!

Otrzymuj informacje o nowościach w prawie, nowych artykułach, produktach, usługach, czy szkoleniach od kancelarii Creativa Legal.

Dołącz do ponad 6000 innych osób, które już nam zaufało!

Po zapisaniu się odbierz od nas maila z potwierdzeniem. W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. 

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.

Newsletter, który pomoże Ci rozwinąć 🚀
Twój biznes pod kątem prawnym i biznesowym.

Dołącz do społeczności właścicieli, kadry zarządzającej i managerskiej w agencjach marketingowych, kreatywnych, reklamowych oraz eventowych. Otrzymuj co 2 tygodnie najważniejsze informacje.

Więcej o naszym newsletterze „Let’s talk marketing” przeczytasz pod linkiem: https://letstalkmarketing.pl

Po zapisaniu się odbierz od nas powitalnego maila z bonusami. W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. 

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.