Szukaj
Close this search box.

Akt o usługach cyfrowych (DSA) – obowiązki marketplace

Unijny akt o usługach cyfrowych (DSA) wprowadza istotne zmiany dla dostawców usług pośrednich, w tym platform internetowych typu marketplace. Celem jest zwiększenie transparentności, bezpieczeństwa i odpowiedzialności online. Z artykułu dowiesz się zarówno kogo dotyczy DSA, jak i poznasz kluczowe wymagania, które jako dostawca marketplace musisz spełnić, aby dostosować się do przepisów, które weszły w życie 17 lutego 2024 r.

Spis treści

Ten artykuł to część większej serii związanej z branżą IT i e-commerce, dlatego przeczytaj także: 

Podsumowanie na start 

Na wstępie krótko, aby zachęcić Cię do przeczytania całego artykułu:

 1. Akt o usługach cyfrowych (Digital Services Act, DSA) wprowadza nowe wymagania dla dostawców usług pośrednich, w tym platform internetowych typu marketplace, mające na celu zwiększenie transparentności, bezpieczeństwa i odpowiedzialności online.
 2. Platforma internetowa typu marketplace jest to usługa pośrednia umożliwiająca kupno i sprzedaż towarów, usług lub treści cyfrowych, łącząc sprzedawców z kupującymi.
 3. Obowiązki dostawców usług marketplace:
 • Podstawowe obowiązki:
  • wyznaczenie punktu kontaktowego,
  • wyznaczenie przedstawiciela (dla platform spoza UE),
  • określenie warunków korzystania z usług;
  • moderacja treści;
  • wdrożenie mechanizmu zgłaszania treści nielegalnych;
  • współpraca z organami państwowymi.
 • Obowiązki szczególne:
  • wdrożenie wewnętrznego systemu rozpatrywanie skarg;
  • umożliwienie pozasądowego rozstrzygania sporów;
  • priorytetowe traktowanie powiadomień od podmiotów zaufanych;
  • zakaz dark patterns.

Już teraz wiesz, że chcesz zlecić na zewnątrz dostosowanie działalności Twojego marketplace’u do DSA? Skontaktuj się z nami i umów się na darmową konsultację!

Dla kogo regulacja DSA? 

DSA dotyczy szerokiego zakresu usług internetowych, od sklepów internetowych, przez aplikacje SaaS i platformy internetowe, w tym platformy typu marketplace. 

Kluczowym aspektem jest, że jeśli Twoja platforma przechowuje lub rozpowszechnia treści na żądanie użytkownika, obejmą Cię nowe przepisy. 

DSA czy DMA (a może DSA i DMA)?

Nie mylmy tych skrótów 🙂

DMA to akt o rynkach cyfrowych (Digital Markets Act). To tzw. drugi filar wielkiej internetowej reformy, która ma zmniejszyć wpływ cybergigantów na decyzje społeczeństwa, szczególnie te zakupowe. Często wynikają one z algorytmów, z którymi przeciętny użytkownik nie ma szans (chodzi m.in. o pokazywanie użytkownikom konkretnych reklam, łączenie informacji o użytkownikach).

DMA to także rozporządzenie (nie dyrektywa) i dotyczy wielkich podmiotów takich jak Facebook, czy Google. DSA to regulacja, która dotyczy wszystkich dostawców usług pośrednich. 

Przeczytaj więcej: Akt o usługach cyfrowych (DSA) – najważniejsze informacje

Czym jest platforma internetowa typu marketplace? E-commerce vs. DSA

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym jest platforma internetowa. 

Platformą internetową jest dostawca usługi hostingu (jednej z usług pośrednich), który nie tylko przechowuje informacje przekazane przez użytkowników, ale także rozpowszechnia (upublicznia) je społeczeństwu, na żądanie użytkownika, który je udostępnił.

Jednocześnie DSA wskazuje, że za platformy internetowe nie uznaje się dostawców hostingu, jeżeli to publiczne rozpowszechnianie jest zaledwie nieznaczną i wyłącznie poboczną cechą innej usługi, która jest nierozerwalnie powiązana z inną usługą, lub nieznaczną funkcją głównej usługi, której to cechy lub funkcji z obiektywnych względów technicznych nie można wykorzystywać bez tej innej lub głównej usługi, a włączenie takiej cechy lub funkcji nie jest sposobem na obejście stosowania przepisów niniejszego rozporządzenia mających zastosowanie do platform internetowych

Więcej o tym, czym jest usługa pośrednia, usługa hostingu dowiesz się z artykułu DSA – najważniejsze informacje

Z kolei marketplace – w rozumieniu DSA – odnosi się do rodzaju usługi pośredniej, która umożliwia konsumentom i przedsiębiorcom wchodzenie w interakcje biznesowe, w szczególności poprzez kupno i sprzedaż towarów, usług lub treści cyfrowych. Marketplace jako platforma internetowa łączy sprzedawców z potencjalnymi kupującymi, ułatwiając im zawieranie transakcji.  

Przykładami marketplace są np.:

1. platforma skupiająca małe firmy oferujące unikatowe produkty (biżuterię, rękodzieła);
2. platforma umożliwiająca sprzedaż lokalnych produktów spożywczych bezpośrednio od producentów do konsumentów.

Znanymi marketplace’ami są Amazon, eBay, Alibaba, Etsy. Ale to są już duzi gracze, dla których wejście w życie DSA to zdecydowanie więcej obowiązków!

Obowiązki dostawców marketplace, w ramach którego użytkownicy zawierają umowy lub znajdują się treści publikowane przez nich

Przejdźmy krok po kroku, co musisz zrobić jako platforma typu marketplace, aby spełnić obowiązki dostawców usług cyfrowych wynikające z DSA.

OBOWIĄZKI MARKETPLACE – PODSTAWOWE

Obowiązek nr 1 – wyznaczenie punktu kontaktowego do bezpośredniej komunikacji drogą elektroniczną: 

Chodzi przede wszystkim o wskazanie adresu e-mail umożliwiającego komunikację 

 • z organami państw członkowskich, Komisji i Rady Usług Cyfrowych (będącą niezależną grupę doradczą koordynatorów ds. usług cyfrowych do celów nadzoru dostawców usług pośrednich) oraz
 • z odbiorcami usług 

Możliwość komunikacji ma być przyjazna dla użytkownika i umożliwiać mu wybór środków komunikacji, które nie mogą opierać się wyłącznie na wykorzystaniu zautomatyzowanych narzędzi;  

Obowiązek nr 2 – wyznaczenie swojego przedstawiciela, 

Ten obowiązek dotyczy Ciebie tylko wtedy, gdy oferujesz usługi na terenie Unii Europejskiej, ale nie masz tu siedziby; 

Obowiązek nr 3 – określenie warunków korzystania ze swoich usług i zamieszczania treści przez użytkowników. 

Warunki korzystania ze swoich usług określisz w regulaminie. A to co musisz w nim zawrzeć to:

 1. informacje o wszelkich ograniczeniach w korzystaniu z Twoich usług, które możesz narzucić odbiorcom usług. Powinny być przy tym przekazane w sposób jasny, aby odbiorca usługi nie tylko wiedział, jakie ograniczenia może zastosować wobec niego, ale także kiedy.
 2. A taki ograniczeniami może być:
  • depozycjonowanie treści;
  • blokowanie dostępu do treści; 
  • ograniczenie widoczności treści;
  • usunięcie treści; 
  • demontezację treści; 
  • zawieszenie lub zamknięcie konta użytkownika; 
  • zawieszenie lub zakończenie świadczenia usługi na rzecz użytkownika;
 3. informacje na temat zasad, procedur, środków i narzędzi, których możesz użyć do moderowania treści przekazywanych przez użytkowników, w tym algorytmicznego podejmowania decyzji;  
  Chodzi o opisanie działań (zautomatyzowanych lub innych), które wykonujesz w szczególności w celu zarządzania treściami, poczynając od ich wykrywania i identyfikowania do reagowania, w sytuacji kiedy stwierdzisz ich nielegalny lub sprzeczny z Twoim regulaminem charakter.
 4. informacje na temat procedury stosowanej w Twoim wewnętrznym systemie rozpatrywania skarg (jako dostawca platformy internetowej, zgodnie z art. 20 DSA masz obowiązek udostępnić odbiorcom swojej usługi wewnętrzny system rozpatrywania skarg, chyba że jeste mikro lub małym przedsiębiorcą;
  O tym kto w rozumieniu DSA jest mikro i małym przedsiębiorcom dowiesz się z artykułu Akt o usługach cyfrowych (DSA) – najważniejsze informacje
 5. opis procedury informowania o istotnych zmianach warunków w korzystaniu z Twoich usług. Przykłady istotnych zmian obejmować będą zmiany warunków regulujących informacje dozwolone w usłudze lub inne zmiany, które mogą bezpośrednio wpływać na zdolność odbiorców do korzystania z usługi.  Pamiętaj wymaga się od Ciebie, abyś wszystkie informacje komunikował użytkownikom w sposób jasny i zrozumiały. Mają one być publicznie dostępne. Do tego, stosując i egzekwując ograniczenia określone w regulaminie musisz postępować obiektywnie i proporcjonalnie, z poszanowaniem praw i uzasadnionych interesów zaangażowanych stron.

Obowiązek nr 4 – wypełnianie obowiązku sprawozdawczego w zakresie przejrzystości związanej z moderacją treści 

Obowiązek ten nie znajduje przy tym zastosowania do dostawców usług pośrednich, będących miko lub małymi przedsiębiorcami i którzy nie są bardzo dużymi platformami internetowymi.  

Obowiązek nr 5 – wdrożenie mechanizmu zgłaszania treści o charakterze nielegalnym i niezgodnym z Twoim regulaminem i reagowania na tego rodzaju treści; 

Po więcej informacji o obowiązku wdrożenia mechanizmu zgłaszania treści sięgnij do Moderowanie treści użytkowników pod rządami DSA (Akt o usługach cyfrowych)

Obowiązek nr 6 – uzasadnianie decyzji co do sposobu rozpatrzenia zgłoszenia; 

O formalnych wymogach uzasadnienia również więcej przeczytasz tu: Moderowanie treści użytkowników pod rządami DSA (Akt o usługach cyfrowych)

Obowiązek nr 7 – współpraca z organami państwowymi

W każdym przypadku, kiedy otrzymasz od odpowiedniego organu państwowego nakaz (dokument nakzaujący podjąć odpowiednie działania), musisz zareagować i współpracować z organem.  

Niezależnie,  gdy poweźmiesz jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, powinieneś poinformować niezwłocznie o swoim podejrzeniu i przekazać odpowiednim organom wszystkie dostępne informacje na ten temat.  

OBOWIĄZKI MARKETPLACE – SZCZEGÓLNE

Obowiązki, o których opowiemy sobie poniżej, będą dotyczyły Ciebie dopiero wtedy, kiedy „wyślizgniesz się” spod pojęcia mikro lub małego przedsiębiorcy.

Zakładając zatem, że dostarczasz platformę internetową typu marketplace i jednocześnie nie korzystasz z powyższego wyłączenia (bo zatrudnia więcej niż 50 pracowników i generujesz obrót mniejszy niż 10 milionów euro rocznie, co oznacza, że przestajesz być małym przedsiębiorą), to dodatkowo masz do wypełnienia poniższe obowiązki.

Obowiązek nr 8 – udostępnienie wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg na decyzje dotyczące zgłoszenia nielegalnych treści.  

Musisz zapewnić odbiorcom usługi dostęp do skutecznego wewnętrzengo systemu rozpatrywania skarg.

Takiego dostępu musisz udzielić zarówno osobom, których decyzja (i zastosowane ograniczenia) dotyczy, jak i  osobom, które powiadomiły o obecności na Twojej platformie internetowej nielegalnych lub naruszających Twój regulamin treści.   

System ten musi umożliwiać odbiorcom i podmiotom zgłaszającym składanie skarg na decyzje drogą elektroniczną i bezpłatnie. 

Skarga może dotyczyć decyzji, w której postanowiełeś o:

 1. usunięciu lub uniemożliwieniu dostępu do treści lub ograniczeniu widoczności treści; 
 2. zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia usługi w całości lub części na rzecz odbiorcy;  
 3. zawieszeniu lub zamknięciu konta (rachunku) odbiorców;  
 4. zawieszeniu, zakończeniu lub ograniczeniu w inny sposób możliwości odbiorcy monetyzacji przekazanej treści;  

Odbiorcy usługi lub osoby, które zgłosiły obecność szkodliwej treści mogą złożyć taką skargę przez okres co najmniej 6 miesięcy od podjęcia decyzji i poinformowania o niej.

Wdrażając wewnętrzny system rozpatrywania skarg, pamiętaj, aby zadbać o to, aby:  

 1. był on dostępny i przyjazny dla użytkownika, 
 2. użytkownik miał możliwość złożenia dokładnych i należycie uzasadnionych skarg;
 3. rozpatrywać skargi terminowe, w sposób niedyskryminujący, sumienny i niearbitralny;
 4. uchylać swoją decyzje jak najszybciej, jeżeli skarga daje wystarczający powód do jej uchylenia;
 5. decyzje były podejmowane pod nadzorem odpowiednio wyspecjalizowanego personelu, a nie tylko na podstawie zautomatyzowanych środków.  

Przepisy DSA wymagają, abyś jak najszybciej powiadomił/-a składającego skargę o swojej decyzji w sprawie oraz przedstawił/-a jej uzasadnienie Pamiętaj także, że należy poinformować o alternatywnych możliwościach rozstrzygnięcia reklamacji, takich jak możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów.  

Obowiązek nr 9 – zapewnienie możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów;  

Zamiast składać skargę poprzez wewnętrzny system rozpatrywania reklamacji na decyzje, odbiorcy Twoich usług powinni mieć możliwość zaskarżenie decyzji przed certyfikowanym organem rozjemczym. Pamiętaj też, aby ich o tym poinformować. Informacja ta powinna przy tym być łatwo dostępna, jasna i przyjazne dla użytkownika.

Obowiązek nr 10 – priorytetowe reagowanie na powiadomienia od zaufanych podmiotów zgłaszających nielegalne treści 

DSA wprowadza pojęcie zaufanych podmiotów sygnalizujących, które m.in. posiadają wiedzę i kompetencje do celów wykrywania, identyfikowania i powiadamiania o nielegalnych treściach.   

Jako dostawca platformy internetowej masz obowiązek priorytetowo i niezwłocznie przetwarzać powiadomienia od zaufanych osób i podejmować na ich podstawie decyzje dotyczące obecności nielegalnych treści na Twojej platformie internetowej. Aby to zapewnić, powinieneś podjąć niezbędne środki techniczne i organizacyjne w odniesieniu do mechanizmów powiadamiania i działania.   

Kto może być zaufanym podmiotem sygnalizującym? Każdy, kto wykaże, że   dysponuje szczególną wiedzą ekspercką i kompetencjami do celów wykrywania, identyfikowania i zgłaszania nielegalnych treści. Do tego,  musi być niezależny od dostawców platform internetowych i dokonywać zgłoszeń w sposób dokładny i obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności.  

Powyższy status będzie nadawał specjalnie wyznaczony koordynator ds. usług cyfrowych.  

Chcesz upewnić się czy obowiązuje Cię DSA? Napisz do nas i umów się na darmową, 15-minutową konsultację

Obowiązek nr 11 – zawieszanie odbiorców usługi, którzy często dostarczają treści oczywiście nielegalne

Odbiorcom, którzy często dostarczają treści w sposób oczywisty niezgodny z prawem masz obowiązek zawiesić na rozsądny okres świadczenie usług. DSA nie definiuje przy tym, co jest tym „rozsądnym okresem”. Będzie on zawsze uzależniony od konkretnego przypadku.

Pamiętaj, zanim zawiesisz, musisz ostrzec danego odbiorcę. W ostrzeżeniu należy podać przyczyny ewentualnego zawieszenia oraz środki zaskarżenia decyzji, która rozważasz podjąć.   

Co ważne! Ten obowiązek nie dotyczy tylko odbiorców dostarczających szkodliwe treści, ale także tych, którzy regularnie ewidentnie przesyłają bezpodstawne zgłoszenia lub skargi. 

Elementami, które powinieneś wziąć pod uwagę, podejmując decyzję o zawieszeniu są:  

 1. bezwzględna liczba pozycji o treści wyraźnie niezgodnej z prawem lub z regulaminem złożonych w danym terminie;  
 2. ich względny udział w ogólnej liczbie przekazanych informacji lub zawiadomień;  
 3. wagę nadużyć, w tym charakter nielegalnych treści i ich konsekwencje;  
 4. intencje odbiorcy usługi, jeśli można je zidentyfikować.   

W swoim regulaminie musisz jasno określić swoją politykę dotyczącą tego rodzaju nadużyć ze strony użytkowników, opisując co bierzesz pod uwagę przy ocenie czy dane zachowanie stanowi nadużycie i okres możliwego zawieszenia. 

Decyzję o zawieszeniu musisz zawsze uzasadnić. Ważne jest, aby dokonana ocena opierała się na istotnych faktach i wszelkich okoliczności zawartych w dostępnych informacjach.  

Obowiązek nr 12 – raportowanie 

Zgodnie z DSA dostawcy platform internetowych zawierają w sprawozdaniach takie informacje jak:

 1. liczbę sporów przekazanych do organów pozasądowego rozstrzygania sporów, wyniki rozstrzygania tych sporów oraz medianę czasu potrzebnego na przeprowadzenie postępowania w sprawie rozstrzygania sporów, a także udział sporów, w których dostawca platformy internetowej wdrożył decyzje tego organu;
 2. liczbę przypadków zawieszenia świadczenia usług z podziałem na zawieszenia dokonane w związku z przekazywaniem oczywiście nielegalnych treści, dokonywaniem oczywiście bezzasadnych zgłoszeń oraz wnoszeniem oczywiście bezzasadnych skarg;
 3. co najmniej raz na sześć miesięcy publikują w publicznie dostępnej sekcji swojego interfejsu internetowego informacje na temat średniej liczby aktywnych miesięcznie odbiorców usługi w Unii;
 4. przekazują właściwemu koordynatorowi ds. usług cyfrowych – na ich wniosek i bez zbędnej zwłoki – informacje, o których mowa w pkt 3 powyżej, zaktualizowane na moment złożenia takiego wniosku oraz dodatkowe informacje, o które się zwróci. Informacje przekazywane koodrynatorowi nie mogą zawierać danych osobowych.

Obowiązek nr 13 – obowiązek działania w celu zapewnienia wysokiego poziomu prywatności, bezpieczeństwa i ochrony nieletnich 

Jako dostawca platformy internetowej, która może być dostępna dla małoletnich, musisz podjąć środki w celu ich ochrony. Może to obejmować domyślne zaprojektowanie interfejsu online w sposób zapewniający skuteczną ochronę nieletnich.

Na przykład można rozważyć ustanowienie standardów ochrony małoletnich i ograniczenie dostępu do niektórych rodzajów szkodliwych treści według kategorii wiekowych.   

Podejmowane środki muszą być odpowiednie i proporcjonalne. Czyli z jednej strony musisz zapewnić ochronę nieletnim, z drugiej strony Twoje działanie nie może prowadzić do nadmiernego ograniczania ich praw.   

Obowiązek nr 14 – obowiązek wyświetlania informacji o reklamach w interfejsie swojej platformy internetowej i systemach rekomendacyjnych

Akt o usługach cyfrowych nakłada na dostawców platform internetowych również obowiązek przejrzystości w systemach reklamowych i rekomendacyjnych „zainkorporowanych” w interfejsie Twojej platformy.   

W przypadku systemów reklamowych, Twoi odbiorcy muszą zawsze być w stanie ustalić w czasie rzeczywistym:  

 1. że informacja jest reklamą – odbiorca powinien być w stanie stwierdzić to na podstawie widocznych oznaczeń;  
 2. podmiot, w imieniu którego reklama jest wyświetlana;  
 3. podmiot, który zapłacił za reklamę, jeśli to inny podmiot niż z pkt 2);  
 4. najważniejsze parametry wykorzystywane do określenia odbiorców, którym reklama jest wyświetlana. Należy także podać informacje o możliwości zmiany tych parametrów. Informacje te muszą być bezpośrednio dostępne z wyświetlanej reklamy i muszą zawierać łatwo dostępne i użyteczne informacje.  

W przypadku systemów rekomendacyjnych, swoim odbiorcom musisz przedstawić najważniejsze parametry, na jakich opierają się Twoje systemy rekomendacyjne. Chodzi o parametry, które wyjaśniają, dlaczego określone informacje są prezentowane odbiorcom, np. w takiej, a nie innej kolejności. Ponadto, odbiorców musisz poinformować o możliwości zmiany lub wpływu na te parametry. 

W ramach interefejsu internetowego musisz ponadto zapewnić funkcję, poprzez którą odbiorcy mogą zadeklarować czy treści przez nich udostępniane na Twojej platformie zawierają informacje handlowe. Użytkownikom z kolei powinni mieć możliwość ustalenia tego czy coś jest infromacją handlową w sposób jasny i jednoznaczny oraz w czasie rzeczywistym. Posłużyć temu mogą widoczne oznaczeń takich informacji.

Obowiązek nr 15 – zakaz dark patterns 

DSA wprowadza zakaz projektowania, organizowania i zarządzania interfejsem w sposób wprowadzający w błąd lub manipulujący odbiorcami albo w inny sposób zakłócający lub podważający ich zdolność do podejmowania wolnych i świadomych decyzji. 

Pamiętaj, fakt, że ten obowiązek (jak omawiane w tej sekcji) bezpośrednio nie dotyczy mikro i małych przedsiębiorców, nie oznacza, że możesz projektować wprowadzający w błąd czy manipulujący interfejs internetowy swojej platformy.  Zakaz dark pattern  obejmuje bowiem swoimi „mackami” ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. 

OBOWIĄZKI MARKETPLACE – DODATKOWE

I ponownie, te obowiązki nie dotyczą Ciebie, jeśli kwalifikujesz się jako mikro lub mały przedsiębiorca. 

Jeśli natomiast nie, to jako dostawca internetowe platformy handlowej B2C musisz pamiętać dodatkowo o poniższych obowiązkach.

Obowiązek nr 16. – zapewnienie możliwości zidentyfikowania przedsiębiorców

Twoim obowiązkiem jest zapewnić identyfikowalność przedsiębiorców oferujących swoje towary lub usługi na Twoim marketplace.

Dlatego, zanim ci przedsiębiorcy będą mogli korzystać z Twojej platformy w celu promowania swoich towarów lub usług, powinieneś uzyskać od nich takie informacje i dokumenty jak:

 1. imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail;
 2. nazwę i numer rejestru (CEIDG/KRS);
 3. oświadczenie, że oferuje towary lub usługi zgodne z przepisami prawa UE;
 4. kopię dokumentu tożsamości lub jakąkolwiek inną identyfikację elektroniczną;
 5. dane rachunku płatniczego.

Informacje z pkt 1-3 powyżej muszą być komunikowane konsumentom na Twojej platformie w sposób jasny, łatwo dostępny i zrozumiały.

Pamiętaj, aby otrzymane od przedsiębiorców informacje przechowywać przez okres 6 miesięcy od momentu rozwiązania umów z danym przedsiębiorcą. 

Jeżeli masz podstawy sądzić, że posiadasz nieprawidłowe, niekompletne, nieaktualne informacje od przedsiębiorcy powinieneś zwrócić się do niego o jak najszybsze poprawienie lub uzupełnienie tych informacji. Jeśli przedsiębiorca tego nie zrobi, musisz zawiesić świadczenie usług dla tego przedsiębiorcy do czasu wykonania prośby. Oczywiście, przedsiębiorcy powinieneś/powinnaś zapewnić możliwość odwołania się od decyzji o zawieszeniu. 

Obowiązek nr 17. – zaprojektowanie interfejsu w taki sposób, aby zapewnić przedsiębiorcom możliwość wywiązania się z obowiązku informacyjnego przed zawarciem umowy

O co chodzi? Masz obowiązek umożliwić przedsiębiorcy przekazania odbiorcom jego towarów lub usług niezbędne informacje, takie jak:

 1. dane przedsiębiorcy;
 2. informacje niezbędne do jasne i jednoznacznej identyfikacji towarów lub usług ;
 3. informacje dotyczące etykietowania i oznakowania zgodnie z obowiązującymi przepisami (tam, gdzie ma to zastosowanie);

Obowiązek nr 18. – losowe sprawdzanie czy towary lub usługi są legalne i informowanie o tym konsumentów

Zgodnie z DSA (Digital Service Act) jeżeli poweźmiesz wiadomość o nielegalnym towarze lub nielegalnej usłudze oferowanych przez przedsiębiorcę, musisz poinformować konsumentów, którzy nabyli nielegalny towar lub usługę za pośrednictwem usług danego przedsiębiorcy.

Ten obowiązek informowania konsumentów dotyczy przy tym wyłacznie konsumentów, którzy zakupili towar lub usługę w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających moment, w którym dowiedziałęś się o niezgodności z prawem. 

Informacje o sprzedaży nielegalnych towarów lub usług możesz publikować w łątwo dostepny sposób, np. tworzać sekcję „Informacje dotyczące nielegalnej sprzedaży”.

Odpowiedzialność dostawcy marketplace

Abyś jako marketplace nie ponosił odpowiedzialności za informacje przechowywane na wniosek odbiorcy usługi, DSA stawia warunki. Jakie? 

 1. nie masz faktycznej wiedzy o nielegalnej działalności lub nielegalnych treściach;
 2. podejmujesz bezzwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nielegalnych treści, gdy uzyskasz taką wiedzę lub wiadomość.

Więcej o odpowiedzialności i skutkach za nieprzestrzeganie DSA dowiesz się z Akt o usługach cyfrowych (DSA) – najważniejsze informacje 

Podsumowanie

Jak widzisz, Akt o usługach cyfrowych (DSA) stawia przed marketplace’ami cały zestaw nowych obowiązków mających na celu zwiększenie odpowiedzialności i transparentności w świadczeniu usług online. Od wyznaczeni punktu kontaktowego, poprzez wprowadzenie zasad moderowania treści, po obowiązki w zakresie Twojego interfejsu internetowego. 

Część obowiązków zależy od kwalifikowania się jako mikro lub mały przedsiębiorca. 

Niezależnie od zakresu obowiązków Cię dotyczących, DSA wymaga od Ciebie angażowania się w procesy gwarantujące bezpieczne i uczciwe środowisko cyfrowe dla wszystkich użytkowników (ale to żadna rewolucja, jeśli nieobcy Ci np. Omnibus!). 

Potrzebujesz pomocy w dostosowaniu działalności Twojego marketplace’u do DSA? Skontaktuj się z nami, a chętnie wesprzemy Twój biznes!

Zdjęcie dodane przez CoWomen.

Picture of Arkadiusz Szczudło

Arkadiusz Szczudło

Jestem adwokatem, Partnerem Zarządzającym w kancelarii Creativa Legal, wiceprezesem fundacji Creativa Education, mentorem i twórcą internetowym. Specjalizuję się w prawie nowych technologii oraz prawnym wsparciu biznesu – w tym w szczególności e-commerce i biznesu online. Jestem ekspertem w zakresie prawnych aspektów technologii blockchain. Poznaj autora.

Subskrybuj nasz newsletter i bądź na bieżąco!

Otrzymuj informacje o nowościach w prawie, nowych artykułach, produktach, usługach, czy szkoleniach od kancelarii Creativa Legal.

Dołącz do ponad 6000 innych osób, które już nam zaufało!

Po zapisaniu się odbierz od nas maila z potwierdzeniem. W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. 

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.

Newsletter, który pomoże Ci rozwinąć 🚀
Twój e-commerce pod kątem prawnym i biznesowym.

Dołącz do społeczności ok. 5500 właścicieli oraz kadry zarządzającej i managerskiej w branży e-commerce! Otrzymuj co 2 tygodnie najważniejsze informacje.

Więcej o naszym newsletterze „Let’s talk e-com” przeczytasz pod linkiem: https://letstalkecom.pl

Po zapisaniu się odbierz od nas powitalnego maila z bonusami. W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. 

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.