Szukaj
Close this search box.

Jak zarejestrować bloga jako tytuł prasowy

Spis treści

Przed opisaniem w jaki sposób zarejestrować tytuł prasowy chciałabym Wam zwrócić uwagę na następującą kwestię.

Podsumowanie na start

Nie chcesz czytać całego artykułu? Zapoznaj się z naszym podsumowaniem poniżej:

 

 1. Choć kwalifikacja bloga jako prasy jest zagadnieniem spornym, warto rozważyć jego rejestrację jako tytuł prasowy – zaniechanie tego może bowiem skończyć się grzywną do 5.000 PLN.
 2. Jeżeli Wasz blog spełnia ustawową definicję prasy, powinniście zarejestrować go w sądzie okręgowym właściwym dla Waszej siedziby lub miejsca zamieszkania.
 3. Wymagane elementy wniosku o rejestrację odnajdziecie w art. 20 ustawy Prawo prasowe.
 4. Bloger, który zarejestrował swój blog jako tytuł prasowy, staje się w świetle prawa dziennikarzem, z czym wiążą się zarówno przywileje (np. większe prawo dostępu do informacji), jak i obowiązki (np. dochowanie szczególnej staranności i rzetelności przy gromadzeniu i publikowaniu materiałów prasowych).

Czy blog to prasa?

Odpowiedź nie jest niestety prosta. Obecny stan prawny nie pozwala na udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy blog jest prasą i czy konieczna jest jego rejestracja. Blogi różnią się od siebie pod wieloma względami, dlatego nie można automatycznie przypisać ich wszystkich do kategorii prasy lub odwrotnie – założyć, że żaden do tej kategorii nie należy.

Pisaliśmy o tym tu: https://creativa.legal/czy-blog-to-prasa/

Z uwagi jednak na fakt, że brak zgłoszenia tytułu prasowego do rejestracji to wykroczenie za które grozi kara grzywny do 5.000 PLN, o czym wprost mówi przepis art. 45 Prawa prasowego, warto pochylić się nad tematem rejestracji bloga jako tytułu prasowego.

Jak dokonać rejestracji bloga jako tytułu prasowego

Jeżeli po analizie definicji prasy, wskazanej w art. 7 ust. 2 pkt 1 Prawa prasowego, zgodnie z którą prasa to:

„Publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą, a w szczególności: dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne, stałe przekazy teleksowe, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe; prasą są także wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazu, w tym także rozgłośnie oraz tele- i radiowęzły zakładowe, upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania; prasa obejmuje również zespoły ludzi i poszczególne osoby zajmujące się działalnością dziennikarską”

 • uznacie, że Wasz blog spełnia kryteria tytułu prasowego koniecznym będzie udanie się z wnioskiem o rejestrację do sądu okręgowego, właściwego dla Waszej siedziby lub miejsca zamieszkania (przepis mówi wprost o siedzibie wydawcy tytułu).

Wniosek o rejestrację tytułu prasowego powinien zostać złożony w formie pisemnej.

Koszt rejestracji bloga jako tytułu prasowego to 100 PLN i w tej wysokości powinniście uiścić opłatę na właściwy rachunek bankowy sądu.

Jeżeli w ciągu 30 dni od złożenia wniosku decyzja nie zostanie wydana, osoba zgłaszająca blog do rejestracji ma prawo rozpocząć wydawanie bloga jako tytułu prasowego.

Co powinien zawierać wniosek o rejestrację bloga jako tytułu prasowego

Zgodnie z przepisem art. 20 Prawa prasowego we wniosku powinny znaleźć się następujące informacje:

 • tytuł dziennika lub czasopisma
 • siedziba i dokładny adres redakcji
 • dane osobowe redaktora naczelnego (w przypadku bloga, będzie nią osoba decydująca o całokształcie działalności redakcji/bloga, a więc najpewniej bloger),
 • określenie wydawcy, jego siedziba i dokładny adres
 • częstotliwość ukazywania się tytułu prasowego
 • czytelny podpis wnioskodawcy
 • załączniki

 Do wniosku o rejestrację tytułu prasowego należy załączyć oświadczenie redaktora naczelnego o posiadaniu przez niego:

 • pełnej zdolności do czynności prawnych
 • obywatelstwa polskiego oraz, że nie jest on pozbawiony praw publicznych.

Czy warto zarejestrować bloga jako tytuł prasowy

Można przyjąć, że poprzez rejestrację bloga jako tytułu prasowego bloger staje się dziennikarzem w ustawowym rozumieniu tego pojęcia.

Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 2 pkt 5 Prawa prasowego: „Dziennikarzem jest osoba zajmująca się redagowaniem, tworzeniem lub przygotowywaniem materiałów prasowych, pozostająca w stosunku pracy z redakcją albo zajmująca się taką działalnością na rzecz i z upoważnienia redakcji”.

Bycie dziennikarzem wiąże się z przywilejami, które przypisuje się do zawodu dziennikarza, jak również z obowiązkami z nim związanymi.

 Jako przykład uprawnień, które zdobywa bloger po rejestracji swojego bloga jako tytułu prasowego należy wskazać większe prawo dostępu do informacji (art. 4 Prawa prasowego).

Zgodnie z przepisem art. 4 Prawa prasowego: „Przedsiębiorcy i podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku są obowiązane do udzielenia prasie informacji o swojej działalności, o ile na podstawie odrębnych przepisów informacja nie jest objęta tajemnicą lub nie narusza prawa do prywatności”.

Co istotne odmowę udzielenia informacji można zaskarżyć do sądu administracyjnego w terminie 30 dni.

Z kolei do obowiązków dziennikarza zalicza się np. zachowanie szczególnej staranności i rzetelności przy gromadzeniu i publikowaniu materiałów prasowych, co bezapelacyjnie wiąże się z większą odpowiedzialnością za przekazywane na blogu treści (art. 12 Prawa prasowego).

Porozmawiaj z ekspertką

Stoisz przed wyzwaniem? Szukasz najlepszego rozwiązania dla swojego problemu, który opisałam w tym artykule? Sprawdź, czy jestem w stanie Ci pomóc.

Skorzystaj z formularza lub napisz bezpośrednio na mojego maila m.korol@creativa.legal

Uzupełnij poniższy formularz, jeżeli np.:

 • masz pytania z zakresu o którym pisałem w tym artykule,
 • szukasz najlepszego rozwiązania dla swojego problemu,
 • chcesz wiedzieć, jak wygląda współpraca z nami, terminy oraz koszty.

Pierwszy kontakt jest bezpłatny i ma on na celu ustalenie zakresu potencjalnej naszej pomocy oraz Twoich pytań i wątpliwości.

Po przesłaniu formularza skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h w celu ustalenia dalszych szczegółów.


Przed wysłaniem wiadomości zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Zgodnie z przepisem art. 12 Prawa prasowego dziennikarz jest bowiem obowiązany:

 • zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło
 • chronić dobra osobiste, a ponadto interesy działających w dobrej wierze informatorów i innych osób, które okazują mu zaufanie
 • dbać o poprawność języka i unikać używania wulgaryzmów.

Zagadnieniem, które można rozpatrywać zarówno jako obowiązek i uprawnienie dziennikarza jest natomiast tajemnica dziennikarska (art. 15 ust. 2 Prawa prasowego i art. 180 § 2 – 5 Kodeksu postępowania karnego).

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 2 Prawa prasowego dziennikarz ma obowiązek, pod rygorem grzywny lub kary ograniczenia wolności, zachowania w tajemnicy:

 • danych umożliwiających identyfikację autora materiału prasowego, listu do redakcji lub innego materiału o tym charakterze, jak również innych osób udzielających informacji opublikowanych albo przekazanych do opublikowania, jeżeli osoby te zastrzegły nieujawnianie powyższych danych
 • wszelkich informacji, których ujawnienie mogłoby naruszać chronione prawem interesy osób trzecich.

Jednakże w kwestii zwolnienia z tajemnicy dziennikarskiej dziennikarz przed sądem korzysta z ochrony przysługującej np. adwokatowi, czy notariuszowi.

Stosownie bowiem do przepisu art. 180 § 2 i 3 Kpk: „Osoby obowiązane do zachowania tajemnicy (..) dziennikarskiej (…), mogą być przesłuchiwane co do faktów objętych tą tajemnicą tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu. (…) Zwolnienie dziennikarza od obowiązku zachowania tajemnicy nie może dotyczyć danych umożliwiających identyfikację autora materiału prasowego, listu do redakcji lub innego materiału o tym charakterze, jak również identyfikację osób udzielających informacji opublikowanych lub przekazanych do opublikowania, jeżeli osoby te zastrzegły nieujawnianie powyższych danych”.

Aktualna sytuacja #update marzec 2022

W ostatnim czasie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji poinformowała, że youtuberzy zarabiający na prowadzeniu swoich kanałów poprzez publikowanie filmów i vlogów powinni dokonać wpisu do rejestru podmiotów świadczących usługi audiowizualne na żądanie. Oznaczałoby to, że niektórzy z nich musieliby także odprowadzać specyficzny podatek oraz ponosić inne obowiązki wypływające z ustawy (jak na przykład raportowanie swoich działań). Obecnie trwają rozmowy przedstawicieli branży social mediów z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji w sprawie wyjaśnienia całej sytuacji. W rozmowy te włączył się także Rzecznik Praw Obywatelskich stając po stronie zaniepokojonych Youtuberów. Wszyscy z zapartym tchem czekamy na rozstrzygnięcie sprawy. 

Podsumowując

Wady i zalety płynące z rejestracji bloga należy rozpatrywać indywidualnie.

W zależności od rodzaju poruszanych tematów i specyfiki publikacji dla jednego autora bloga przywileje przysługujące dziennikarzom mogą okazać się pomocne w prowadzeniu bloga dla innych zaś zupełnie zbędne.

Magdalena Korol

Magdalena Korol

Jestem adwokatką, Partnerką w kancelarii Creativa Legal i prezeską fundacji Creativa Education, przedsiębiorczynią i mentorką. Od 10 lat pomagam branży kreatywnej działać efektywnie i legalnie. Specjalizuję się w obsłudze agencji marketingowych, start-upów, branży fashion & design oraz przedsiębiorstw z kapitałem włoskim działających w Polsce. Poznaj autorkę.

Subskrybuj nasz newsletter i bądź na bieżąco!

Otrzymuj informacje o nowościach w prawie, nowych artykułach, produktach, usługach, czy szkoleniach od kancelarii Creativa Legal.

Dołącz do ponad 6000 innych osób, które już nam zaufało!

Po zapisaniu się odbierz od nas maila z potwierdzeniem. W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. 

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.

Newsletter, który pomoże Ci rozwinąć 🚀
Twój biznes pod kątem prawnym i biznesowym.

Otrzymuj informacje o nowościach w prawie, nowych artykułach, produktach, usługach, czy szkoleniach od kancelarii Creativa Legal.

Dołącz do ponad 6000 innych osób, które już nam zaufało!

Po zapisaniu się odbierz od nas maila z potwierdzeniem. W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. 

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.