Jak wypełnić formularz VAT-R w 2022 – krok po kroku

aerial-business-computer-1011329
Arkadiusz Szczudło

Arkadiusz Szczudło

Jestem adwokatem, Partnerem Zarządzającym w kancelarii Creativa Legal, wiceprezesem fundacji Creativa Education, mentorem i twórcą internetowym. Specjalizuję się w prawie nowych technologii oraz prawnym wsparciu biznesu – w tym w szczególności e-commerce i biznesu online. Jestem ekspertem w zakresie prawnych aspektów technologii blockchain.

Spis treści

Najważniejszą czynnością przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej jest zarejestrowanie jej w CEiDG. Oprócz tego, musisz dopełnić jeszcze kilku innych formalności, m.in. zarejestrować się jako podatnik VAT, co wiąże się z wypełnieniem i złożeniem formularza VAT-R. Z niniejszego artykułu dowiesz się, jak zrobić to szybko i bez zbędnego wysiłku.

Seria artykułów:

 1. Czym grozi zarabianie bez założenia działalności gospodarczej? – Konstytucja Biznesu
 2. Kiedy muszę założyć działalność gospodarczą? – Konstytucja Biznesu
 3. Działalność nierejestrowa – kompendium wiedzy
 4. Jak wypełnić wniosek CEIDG-1 w 2022 – krok po kroku
 5. Jak wypełnić formularz ZUS ZUA w 2022– krok po kroku
 6. Jak wypełnić formularz VAT-R w 2022 – krok po kroku

Kiedy musisz zarejestrować się jako podatnik VAT?

Musisz się zarejestrować jako podatnik VAT, gdy:

 • wartość netto sprzedanych przez Ciebie towarów i usług w poprzednim roku przekroczyła kwotę 200 000,00 zł (w przypadku rozpoczęcia działalności w ciągu roku, limit ten należy obliczyć proporcjonalnie do liczby miesięcy, jakie pozostały do zakończenia danego roku kalendarzowego);
 • dostarczasz:
  • towary wymienione w załączniku nr 12 do ustawy o podatku od towarów i usług (metale szlachetne, wyroby kultu religijnego itd.);
  • towary opodatkowane akcyzą, z wyjątkiem:
   • energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
   • wyrobów tytoniowych,
   • używanych samochodów osobowych, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
  • budynki, budowle lub ich części w przypadkach, gdy:
   • dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
   • pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata;
  • tereny budowlane,
  • nowe (pod względem czasu użytkowania i przebiegu) środki transportu
  • następujące towary, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:
   • preparaty kosmetyczne i toaletowe (PKWiU 20.42.1),
   • komputery, wyroby elektroniczne i optyczne (PKWiU 26),
   • urządzenia elektrycznego i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27),
   • maszyny i urządzenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28),
  • hurtowe i detaliczne części do:
   • pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3),
   • motocykli (PKWiU 45.4);
 • świadczysz usługi:
  • prawnicze,
  • w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
  • jubilerskie,
  • ściągania długów, w tym factoringu.
 • nie posiadasz siedziby działalności gospodarczej na terytorium Polski.

Gdzie znaleźć formularz VAT-R?

Formularz VAT-R możesz złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. Pierwszą z nich możesz pobrać ze strony internetowej “Portalu podatkowego” (https://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/formularze-do-druku/vat) i wydrukować samodzielnie lub pobrać wydrukowany formularz z urzędu skarbowego. W formie elektronicznej możesz wypełnić go i dołączyć do wniosku o rejestrację w CEIDG albo wypełnić i przesłać przez system e-Deklaracje (w ramach “Portalu podatkowego”).

Kup teraz: Regulamin i polityka prywatności - produkty fizyczne, elektroniczne i mieszane

Jeżeli szukasz gotowych wzorów dokumentów dla sklepu internetowego sporządzonych przez prawnika z wieloletnim doświadczeniem, znalazłeś się w dobrym miejscu.

W Internecie możesz znaleźć informację, że do formularza VAT-R musisz dołączyć tytuł prawny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym prowadzisz działalność (np. akt własności, umowę najmu). W rzeczywistości nie jest to wymóg formalny, a zgłoszenie dokonane bez dołączenia tego dokumentu nie zostanie odrzucone z powodu jego braku. W praktyce urzędy skarbowe często wzywają do przedstawienia takiego tytułu w ramach czynności sprawdzających, do czego mają prawo. Praktyka w tej materii nie jest jednolita, więc powinieneś zasięgnąć informacji na ten temat w urzędzie skarbowym, w którym się rejestrujesz.

Gdzie złożyć formularz VAT-R?

Formularz w wersji papierowej powinieneś po wypełnieniu złożyć w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na Twoje miejsce zamieszkania albo wysłać listem poleconym na adres tegoż urzędu.

Formularz w wersji elektronicznej możesz dołączyć do elektronicznego wniosku o zarejestrowanie działalności gospodarczej w CEIDG i przesłać wraz z nim (w takim przypadku trzeba podpisać go Profilem Zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym) albo przesłać za pośrednictwem Portalu Podatkowego.

Jak wypełnić formularz VAT-R?

Aby prawidłowo wypełnić formularz, postępuj według poniższych wskazówek:

 • w wyznaczonym polu na samej górze formularza wpisz numer NIP – jeżeli go nie posiadasz, konieczne jest dołączenie do niego formularza NIP-2 (zgłoszenia identyfikacyjnego). Pomiń pola 2. i 3. (wypełni je urząd);
 • w części A.:
  • w polu 4. zaznacz kwadrat przy celu rejestracyjnym,
  • w polu 5. wpisz naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania,
  • pomiń pola 6. i 7. jeżeli nie posiadasz siedziby za granicą,
  • pomiń pola 8. i 9., ponieważ dopiero się rejestrujesz;
 • w części B.1.:
  • w polu 10. zaznacz kwadrat 2.,
  • w polu 11. wpisz swoje nazwisko, pierwsze imię i drugie imię,
  • w polu 12. wpisz imiona swoich rodziców,
  • w polu 13. wpisz swój PESEL,
  • w polu 14 wpisz swoją datę urodzenia;
 • w części B.2. wpisz dane Twojego miejsca zamieszkania (nie miejsca siedziby Twojej działalności gospodarczej);
 • pomiń część B.3., jeżeli nie jesteś osobą zagraniczną;
 • w części C.1. (uważaj, by nie zaznaczyć wykluczających się kwadratów!):
  • pomiń kwadrat 27. – zaznaczają go osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej,
  • pomiń kwadrat 28. – zaznaczają go osoby zagraniczne,
  • kwadrat 29. zaznacz, jeżeli wartość netto sprzedanych przez Ciebie towarów i usług w poprzednim roku przekroczyłakwotę 200 000,00 zł (w przypadku rozpoczęcia działalności w ciągu roku kalendarzowego, limit ten należy obliczyć proporcjonalnie do liczby miesięcy, jakie pozostały do zakończenia danego roku kalendarzowego),
  • kwadrat 30. zaznacz, jeżeli wartość netto sprzedanych przez Ciebie towarów i usług w poprzednim roku nie przekroczyłakwoty 200 000,00 zł (w przypadku rozpoczęcia działalności w ciągu roku kalendarzowego, limit ten należy obliczyć proporcjonalnie do liczby miesięcy, jakie pozostały do zakończenia danego roku kalendarzowego), lecz chcesz nieobowiązkowo zarejestrować się jako podatnik VAT (dzięki temu będziesz mógł wystawiać faktury zamiast rachunków),

Subskrybuj newsletter i bądź na bieżąco!

Otrzymuj informacje o nowościach w prawie, nowych artykułach, produktach, usługach, czy szkoleniach od kancelarii Creativa Legal.

Dołącz do ponad 6000 innych osób, które już nam zaufało!

Przeczytaj, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w naszej Polityce prywatności.

 • kwadrat 31. zaznacz, jeżeli będziesz dokonywał sprzedaży wyłącznie zwolnionej od podatku, z wyjątkiem dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywanej przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenia usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego (przywołany w formularzu art. 82 ustawy o VAT dot. organizacji pożytku publicznego),
  • kwadrat 32. zaznacz, jeżeli będziesz korzystał ze zwolnienia dla rolników opisanego w lit. e) powyżej,
  • pomiń kwadraty 33. – 35. (dotyczą aktualizacji już zarejestrowanych danych),
  • kwadrat 36. zaznacz, jeżeli będziesz dokonywał sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju (czyli będziesz podatnikiem podatku od wartości dodanej z kraju Unii, który sprzedaje towar na rzecz polskich podmiotów, niemających obowiązku rozliczania VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia),
  • pomiń kwadrat 37. (dotyczy aktualizacji już zarejestrowanych danych),
  • w polu 38. wpisz odpowiednią datę,
  • pole 39. dotyczy małych podatników, czyli takich, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Jeżeli jesteś takim podatnikiem, możesz wybrać kasową metodę rozliczania podatku, która polega na powstaniu obowiązku podatkowego z dniem uregulowania całości lub części należności (z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej na rzecz podmiotów niebędących czynnymi podatnikami VAT, za którą należność nie zostanie uregulowana. W takim przypadku obowiązek podatkowy powstaje później, nie później jednak niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi) – zaznacz w tym celu kwadrat 1. Pomiń kwadraty 2. i 3. (dotyczą aktualizacji już zarejestrowanych danych);
  • w polach 40. – 43. wpisz odpowiednie daty (jeżeli zaznaczyłeś jeden z kwadratów w polu 39.);
  • w polu 44. zaznacz kwadrat 1., jeżeli wybierasz rozliczenie kwartalne;
  • pomiń pola 45. – 46.;
  • pola 47. – 49. możesz wypełnić tylko wtedy, gdy świadczysz usługi taksówkowe lub obracasz złotem inwestycyjnym;
 • w części C.2. w przeważającej liczbie przypadków powinieneś zaznaczyć kwadrat 50. (VAT-7 jest standardową deklaracją). VAT-7K dotyczy podatników rozliczających się metodą kasową lub kwartalną, VAT-7D – podatników niespełniających definicji małego podatnika, VAT-8 – podatników nie zarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT, dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a VAT-12 – taksówkarzy. W polach 54. – 57. wpisz właściwe daty;
 • część C.3. wypełnij tylko wtedy, gdy będziesz dokonywał transakcji wewnątrzwspólnotowych;
 • w części D. zaznacz decyzję odnośnie wydania potwierdzenia rejestracji (wydanie potwierdzenia wiąże się z opłatą w wysokości 170 zł);
 • w części E. wpisz swoje dane.

Kiedy złożyć formularz VAT-R?

Choć działalność gospodarczą możesz rozpocząć już w dniu złożenia wniosku do CEIDG, formularz VAT-R musisz złożyć przed zdarzeniem wywołującym obowiązek zapłaty VAT, czyli:

 • przed pierwszą sprzedażą towaru lub usługi opodatkowanej podatkiem VAT;
 • przed dniem przekroczenia wartości sprzedaży netto w wysokości 200 000,00 zł w ciągu roku podatkowego (w przypadku rozpoczęcia działalności w ciągu roku – wysokości obliczonej proporcjonalnie kwoty).

Co dzieje się po złożeniu formularza VAT-R?

Urząd skarbowy weryfikuje dane zawarte w formularzu. Jeżeli nie budzą one wątpliwości, a sam formularz wypełniony jest prawidłowo, rejestruje Cię jako podatnika VAT (najwcześniej w dniu złożenia wniosku). Rejestracja jest wolna od opłat, ale jeżeli chciałbyś otrzymać jej potwierdzenie i zaznaczysz to w formularzu, musisz uiścić opłatę w wysokości 170,00 zł (należy ją wpłacić przelewem na konto urzędu miasta, gminy lub dzielnicy, na terenie której mieści się właściwy urząd skarbowy).

Urząd skarbowy może odmówić Ci rejestracji, gdy:

 • dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą lub
 • zgłoszenie dotyczy działalności fikcyjnej lub
 • urzędowi nie udało się skontaktować z Tobą lub Twoim pełnomocnikiem, lub
 • Ty albo Twój pełnomocnik nie stawiacie się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego,
 • zachodzi podejrzenie, że zgłaszana działalność może mieć na celu dokonywanie przestępstw skarbowych,
 • masz sądowy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. 

W razie odmowy, przysługuje Ci możliwość wezwania naczelnika urzędu skarbowego do usunięcia naruszenia prawa albo skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Kup teraz: Umowa o dzieło z grafikiem + załączniki i RODO

Jeżeli szukasz gotowego wzoru umowy sporządzonego przez prawnika z wieloletnim doświadczeniem, znalazłeś się w dobrym miejscu.

Podsumowanie

Podobnie jak przy rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG, także rejestrację VAT możesz załatwić bez wychodzenia z domu (wyjąwszy przypadek konieczności osobistego przedstawienia tytułu do lokalu). Co więcej, zachęcają do tego także organy administracji skarbowej, gdyż znacznie upraszcza to ich pracę. Warto zatem korzystać z tej możliwości, by zaoszczędzony czas poświęcić na rozkręcenie nowo założonej działalności.

Jeżeli artykuł przydał Ci się, udostępnij go proszę dalej. Będę wdzięczny, jeżeli dowie się o nim więcej osób 🙂

W czym mogę Ci pomóc?

Arkadiusz Szczudło

Jestem adwokatem, wspólnikiem w kancelarii Creativa Legal, wiceprezesem fundacji Creativa Education, mentorem i twórcą internetowym.

Specjalizuję się w prawie nowych technologii oraz prawnym wsparciu biznesu – w tym w szczególności e-commerce i biznesu online. Jestem ekspertem w zakresie prawnych aspektów technologii blockchain.

Pomagam przedsiębiorcom m.in. w sporządzaniu umów i regulaminów ochronie danych osobowych i własności intelektualnej oraz prawie reklamy i mediów. Wspieram w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – w tym na rynku chińskim.

Chcesz porozmawiać o swoich bolączkach?
Napisz do mnie na a.szczudlo@creativa.legal lub skorzystaj z przycisku poniżej i wypełnij formularz. Sprawdź, czy możemy pomóc w rozwoju Twojego biznesu.

Subskrybuj newsletter
i bądź na bieżąco!

Otrzymuj informacje o nowościach w prawie, nowych artykułach, produktach, usługach, czy szkoleniach od kancelarii Creativa Legal.

Dołącz do ponad 6000 innych osób, które już nam zaufało!

Przeczytaj, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w naszej Polityce prywatności.

Nowe zmiany prawa dla e-commerce
od stycznia 2023!

Jeżeli prowadzisz lub zarządzasz sklepem internetowym, musisz być z nami. Weź udział w bezpłatnym szkoleniu, już 13 grudnia o 19:00!

Dowiedz się, jakie zmiany czekają na Ciebie – oraz jak się prosto, szybko i tanio do nich dostosować! Otrzymasz od nas gotowe rozwiązania!