Szukaj
Close this search box.

Sklep odzieżowy w czasach epidemii – jak uniknąć bankructwa?

Spis treści

Rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 (wywołującego chorobę COVID-19) oraz wdrożone przez rząd środki mające na celu jego powstrzymanie całkowicie zmieniły warunki panujące na rynku. Ograniczenia w przemieszczaniu się, obniżki wynagrodzeń i zwolnienia, a także lęk o najbliższą przyszłość szczególnie dotknęły branżę odzieżową, której produkty nie należą do artykułów pierwszej potrzeby.

Jeżeli zatem jako właściciel sklepu z ubraniami niemal z dnia na dzień utraciłeś źródło dochodów i jednocześnie ciążą na Tobie obowiązki wynikające z zatrudniania pracowników i umów z dostawcami, masz powody, aby obawiać się o przetrwanie Twojego biznesu. W niniejszym artykule postaram się jednak wskazać Ci możliwe sposoby na poprawę sytuacji, w szczególności zawarte w uchwalonej niedawno tzw. Tarczy Antykryzysowej.

Podsumowanie na start

Nie chcesz czytać całego artykułu? Zapoznaj się z naszym podsumowaniem poniżej:

 

 1. Ratowanie swojego biznesu powinieneś zacząć od zmniejszenia obciążeń wynikających z umów o dostawę nowych towarów. W zależności od nastawienia kontrahenta, możesz je aneksować, lub wypowiedzieć, a w ostateczności odmówić ich wykonywania powołując się na siłę wyższą.
 2. Koszt wynagrodzeń swoich pracowników i/lub zleceniobiorców możesz zmniejszyć poprzez częściowe dofinansowanie ich ze środków publicznych.
 3. Utrzymać zatrudnienie pomoże Ci także trzymiesięczne zwolnienie Ciebie i Twoich pracowników/zleceniobiorców ze składek ZUS.
 4. Jeżeli spełniasz określone warunki, możesz ubiegać się o wpłatę świadczenia postojowego dla siebie lub dla Twojego zleceniobiorcy.
 5. W przypadku gdy nie stać Cię na utrzymanie warunków pracy i płacy na dotychczasowym poziomie, możesz zmienić je na mniej korzystne w drodze porozumienia z pracownikami.
 6. Sposobem na ominięcie ograniczeń wdrożonych w związku z epidemią, może być przeniesienie działalności do sieci.

Renegocjuj lub wypowiedz zbędne umowy

W obliczu głębokich zmian zakupowych priorytetów klientów, utrzymanie dostaw towarów do Twojego sklepu na dotychczasowym poziomie jest zdecydowanie niekorzystne. Powinieneś zatem albo z nich zrezygnować, albo znacząco zredukować, co oczywiście będzie wiązało się ze zmianą warunków umowy lub jej wypowiedzeniem.

Na początek warto spróbować w tej materii rozwiązań polubownych, np. sporządzenia aneksu do dotychczasowej umowy w celu utrzymania współpracy i podjęcia jej na nowo po wygaśnięciu epidemii, na czym może zależeć także drugiej stronie. Jeżeli osiągnięcie konsensus, pamiętaj o sporządzeniu aneksu w formie pisemnej, aby uniknąć podstaw do jego późniejszego podważenia (chyba, że sama umowa wprost zezwala na jej zmianę w formie dokumentowej).

W przypadku gdy druga strona nie zgadza się na zmianę warunków, skorzystaj z mechanizmów zakończenia współpracy przewidzianych w umowie. Jeżeli jest to niemożliwe (np. nie zachodzi żadna przesłanka wypowiedzenia) lub bardzo niekorzystne, ostatnią deską ratunku może być odmowa wykonania zobowiązania (zapłaty za dostawę) z powodu działania siły wyższej (taką siłą jest zarówno obecna epidemia COVID-19, jak i prawne ograniczenia ustanowione przez organy władzy publicznej w celu jej zwalczania). 

Pamiętaj jednak, że w takiej sytuacji z dużą pewnością czeka Cię sprawa sądowa o odszkodowanie i/lub kary umowne, z której obronną ręką wyjdziesz tylko wtedy, gdy obiektywnie wykażesz, że zapłata za dostawę postawiłaby Cię na skraju bankructwa (z tego powodu, na siłę wyższą należy powołać się dopiero wtedy, gdy zawiodą pozostałe środki).

Uzyskaj pomoc z Agencji Rozwoju Przemysłu

Zasadniczym środkiem pomocowym przewidzianym dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 jest wsparcie udzielane przez Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP). Obejmuje ono różnorodne zwrotne instrumenty finansowe (m.in. pożyczki, gwarancje, poręczenia, leasingi), przyznawane w celu utrzymania płynności finansowej beneficjenta przez czas trwania epidemii oraz 12 miesięcy po jej wygaśnięciu. 

Ze wsparcia ARP możesz skorzystać, jeżeli:

 • doświadczyłeś spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (spadek obrotów obliczany jest zgodnie z zasadami określonymi w specustawie przyjętej w związku z epidemią, czyli tzw. Tarczy Antykryzysowej);
 • nie ogłosiłeś upadłości albo nie toczy się wobec Ciebie postępowanie restrukturyzacyjne.

Aby otrzymać wsparcie, powinieneś złożyć do ARP wniosek o jego przyznanie (możesz uczynić to formie elektronicznej), który zawiera:

 • oświadczenie potwierdzające trudną sytuację finansową;
 • dane dotyczące sytuacji finansowej;
 • zgodę na pozyskiwanie przez ARP dotyczących Cię danych finansowych gromadzonych przez organy państwa;
 • załącznik w postaci opisu planowanych działań mających na celu ustabilizowanie Twojej sytuacji ekonomicznej.

Wzór wniosku wraz z instrukcją wypełnienia podlega publikacji na stronie internetowej ARP.

Wniosek o udzielenie wsparcia podlega rozpatrzeniu w terminie 14 dni od dnia jego złożenia (termin ten może zostać przedłużony w przypadku wpłynięcia dużej liczby wniosków). Jeżeli zawiera on braki, otrzymasz wezwanie do ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym, niż 5 dni.

Jeżeli Twój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, ARP niezwłocznie przystąpi do uzgodnienia z Tobą warunków umowy (zawieranej w formie pisemnej lub dokumentowej), na podstawie której wypłacane będzie wsparcie. Może być ono przeznaczone jedynie na cele wskazane w umowie i co do zasady wypłacane jest transzami, chyba że okoliczności uzasadniają wypłatę jednorazową. Ponadto, wypłata uzależniona jest od ustanowienia przez Ciebie zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy. 

W przypadku gdy Twój wniosek zostanie odrzucony z powodu niespełnienia warunków udzielenia wsparcia, będziesz mógł złożyć go ponownie tylko wtedy, gdy będzie on oparty na przesłankach innych niż wskazane pierwotnie.

Uzyskaj dofinansowanie wynagrodzeń pracowników/zleceniobiorców

Jednymi z pierwszych ofiar kryzysu gospodarczego (niezależenie od jego przyczyny) są pracownicy i zleceniobiorcy, którzy tracą pracę z powodu zbyt wysokich kosztów ich zatrudniania. Decyzja o zwolnieniach w firmie jest trudna także dla pracodawcy, który wprawdzie zmniejszy tym swoje obciążenia finansowe, lecz jednocześnie dołoży sobie obowiązków przy prowadzeniu biznesu oraz utraci doświadczonych (i często lubianych) pomocników. 

Jeżeli jednak nie chcesz rozstawać się ze swoimi pracownikami/zleceniobiorcami, możesz uzyskać dofinansowanie ich wynagrodzeń ze środków publicznych (wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych).

O dofinansowanie możesz ubiegać się, jeżeli spełniasz łącznie następujące wymogi:

 • doświadczyłeś spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (spadek obrotów obliczany jest zgodnie z zasadami określonymi w specustawie przyjętej w związku z epidemią, czyli tzw. Tarczy Antykryzysowej);
 • Twoi pracownicy są objęci przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy (UWAGA – na gruncie omawianej instytucji, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych również traktowane są jako pracownicy);
 • zawarłeś z pracownikami porozumienie określające warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy (zawarte porozumienie masz obowiązek przekazać okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych);
 • nie zalegasz w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.;
 • nie występują u Ciebie przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Wysokość dofinansowania wynagrodzeń ilustruje poniższa tabela:

Sytuacja

Definicja

Status pracownika

Wysokość dofinansowania

Przestój ekonomiczny

 

okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy

pracownik otrzymuje wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości płacy minimalnej (2600 zł brutto), z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy

obniżone wynagrodzenie jest dofinansowywane przez FGŚP w wysokości 50% płacy minimalnej (1300 zł brutto), z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy

Obniżony wymiar

czasu pracy

obniżony przez przedsiębiorcę wymiar czasu pracy pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika, jednak nie więcej niż do połowy wymiaru czasu pracy

wymiar czasu pracy pracownika może być obniżony o 20%, nie więcej jednak niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie otrzymywane przez pracownika nie może być niższe niż płaca minimalna (2600 zł brutto), z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy

obniżone wynagrodzenie jest dofinansowywane przez FGŚP w wysokości nie większej, niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku

Wniosek o przyznanie dofinansowania powinieneś złożyć do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy (jeżeli posiadasz Profil Zaufany, możesz uczynić to w formie elektronicznej). W przypadku gdy zostanie on rozpatrzony pozytywnie, zostanie zawarta z Tobą umowa regulująca zasady wypłacania przyznanych środków (będziesz otrzymywał je przez 3 miesiące) wraz ze środkami przeznaczonymi na uiszczanie od nich składek na ubezpieczenia społeczne.

Zwolnij pracowników / zleceniobiorców z ZUS

Innym rozwiązaniem, który ułatwi Ci utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia, jest uzyskanie zwolnienia z opłacania składek ZUS za pracowników i/lub zleceniobiorców. Możesz skorzystać z tej opcji, jeżeli: 

 • zgłosiłeś jako ubezpieczonych mniej niż 10 osób (łącznie ze sobą) albo 
 • zgłosiłeś jako ubezpieczonych od 10 do 49 osób albo
 • odprowadzasz składki wyłącznie za siebie.

W pierwszym z wymienionych przypadków, nie musisz spełniać żadnych dodatkowych przesłanek – wystarczy, że złożysz wniosek do ZUS i będziesz przesyłał deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne za miesiące objęte zwolnieniem w dotychczasowych terminach. Podobnie wygląda to, jeżeli zgłosiłeś od 10 do 49 ubezpieczonych, lecz w takiej sytuacji zwolnienie obejmuje jedynie 50% łącznej kwoty należnych składek. 

Jeżeli zaś odprowadzasz składki wyłącznie za siebie, zwolnienie przysługuje Ci jeżeli:

 1. prowadziłeś działalność przed 1 kwietnia 2020 r.;
 2. przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Aktualnie zwolnienie obejmuje składki należne za od 1 marca do 31 maja 2020 r., lecz okres ten może zostać w razie potrzeby wydłużony na mocy rozporządzenia Rady Ministrów. Co ważne, zwolnienie ze składek nie pozbawia osób nim objętych prawa do korzystania ze świadczeń wynikających z ubezpieczeń społecznych.

Uzyskanie zwolnienia wymaga złożenia do ZUS odpowiedniego wniosku (jego wzór znajduje się na stronie Zakładu) w formie papierowej lub elektronicznej (termin na jego złożenie upływa 30 czerwca 2020 r.). Jeżeli zostanie on rozpatrzony negatywnie, będziesz mógł zwrócić się do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

Uzyskaj świadczenie postojowe

Kolejną formą pomocy dla przedsiębiorców i zleceniobiorców przewidzianą w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej jest wypłacane przez ZUS świadczenie postojowe. Jak sugeruje jego nazwa, przysługuje ono w przypadku wystąpienia spowodowanego epidemią COVID-19 przestoju w działalności odpowiednio przedsiębiorcy i podmiotu zatrudniającego zleceniobiorcę. 

Jako przedsiębiorca możesz otrzymać świadczenie postojowe, jeżeli:

 1. nie zawiesiłeś działalności gospodarczej, a pochodzący z niej przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o przyznanie świadczenia był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc albo
 2. zawiesiłeś działalność gospodarczą po dniu 31 stycznia 2020 r.

Opisane powyżej warunki nie znajdują zastosowania, jeżeli rozliczasz się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystasz ze zwolnienia z VAT dla podmiotów, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł.

Jeżeli zatrudniasz u siebie zleceniobiorcę, świadczenie postojowe przysługuje mu jeżeli:

 1. zawarłeś z nim umowę przed dniem 1 kwietnia 2020 r.;
 2. przychód z tej umowy uzyskany przez zleceniobiorcę w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o przyznanie świadczenia, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku (czyli nie przekroczył kwoty 15 595,74 zł).

Zasadnicza wysokość świadczenia postojowego wynosi 80% płacy minimalnej, czyli 2080 zł. Stawka ta ulega zmianie jeżeli:

 1. jeżeli rozliczasz się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystasz z opisanego wyżej zwolnienia z VAT – w takim przypadku przysługuje Ci świadczenie w wysokości 50% kwoty płacy minimalnej (czyli 1300 zł);
 2. suma przychodów z umów cywilnoprawnych uzyskana przez zatrudnionego przez Ciebie zleceniobiorcę w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 50% kwoty płacy minimalnej (czyli mniej niż 1300 zł brutto) świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów.

Wypłata świadczenia następuje na wniosek, który należy złożyć nie później, niż w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii (zleceniobiorca składa wniosek za Twoim pośrednictwem). Podobnie jak w przypadku wniosku o zwolnienie ze składek, możesz uczynić to w formie papierowej lub elektronicznej, a także odwołać się do sądu od decyzji odmawiającej wypłaty świadczenia.

Świadczenie postojowe możesz otrzymać nie więcej, niż 3 razy. Po jego pierwszej wypłacie, kolejne  wymagają złożenia przez Ciebie oświadczenia, że Twoja sytuacja opisana w pierwotnym wniosku nie uległa poprawie.

Zmień warunki pracy i płacy

Jeżeli w swoim sklepie zatrudniasz pracowników, na czas trwania epidemii możesz zaproponować im zawarcie porozumienia w sprawie stosowania wobec nich mniej korzystnych niż dotychczas warunków pracy i płacy. Zważywszy, że jest to formuła łagodniejsza, niż „tradycyjne” wypowiedzenie zmieniające lub wypowiedzenie całej umowy, pracownicy powinni był skłonni do jego zawarcia, gdyż w czasie kryzysu każda praca jest lepsza niż żadna.

Zawarcie powyższego porozumienia jest możliwe, jeżeli:

 • doświadczyłeś spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (spadek obrotów obliczany jest zgodnie z zasadami określonymi w specustawie przyjętej w związku z epidemią, czyli tzw. Tarczy Antykryzysowej);
 • nie zalegasz w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Uzgodnione porozumienie musisz przekazać okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia jego zawarcia.

Przenieś działalność do sieci

W obliczu niemożności albo nieopłacalności prowadzenia działalności w formie stacjonarnej, naturalnym rozwiązaniem wydaje się przeniesienie swojego biznesu do sieci. Jeżeli jesteś zainteresowany takim rozwiązaniem, na początek polecam Ci zapoznanie się ze stworzonym przeze mnie kompendium na ten temat: https://creativa.legal/zakladasz-nowy-biznes-online-musisz-to-przeczytac/

Musisz jednak wiedzieć, że budowa sklepu internetowego od zera jest przedsięwzięciem dość kosztownym, dlatego jeżeli wcześniej w ogóle nie miałeś do czynienia z handlem elektronicznym czy sprzedażą wysyłkową, wykonaj ten krok tylko wtedy, gdy masz wystarczające rezerwy finansowe.

I na koniec

Choć w związku z epidemią masz prawdopodobnie mnóstwo wątpliwości i boisz się o swoją przyszłość, wszelkie decyzje biznesowe staraj się podejmować na spokojnie i po rozważeniu wszystkich „za” i „przeciw”. Jeżeli to możliwe, zawalcz o utrzymanie się na rynku, w razie potrzeby korzystając z rozwiązań opisanych w niniejszym artykule. Życzę Ci powodzenia i pamiętaj – co Cię nie zabije, to wzmocni!

Pomóż nam dotrzeć do innych osób! Udostępnij ten artykuł dalej, niech więcej osób uzyska dzięki niemu potrzebną wiedzę. Dziękujemy!

Picture of Arkadiusz Szczudło

Arkadiusz Szczudło

Jestem adwokatem, Partnerem Zarządzającym w kancelarii Creativa Legal, wiceprezesem fundacji Creativa Education, mentorem i twórcą internetowym. Specjalizuję się w prawie nowych technologii oraz prawnym wsparciu biznesu – w tym w szczególności e-commerce i biznesu online. Jestem ekspertem w zakresie prawnych aspektów technologii blockchain. Poznaj autora.

Subskrybuj nasz newsletter i bądź na bieżąco!

Otrzymuj informacje o nowościach w prawie, nowych artykułach, produktach, usługach, czy szkoleniach od kancelarii Creativa Legal.

Dołącz do ponad 6000 innych osób, które już nam zaufało!

Po zapisaniu się odbierz od nas maila z potwierdzeniem. W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. 

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.

Newsletter, który pomoże Ci rozwinąć 🚀
Twój e-commerce pod kątem prawnym i biznesowym.

Dołącz do społeczności ok. 5500 właścicieli oraz kadry zarządzającej i managerskiej w branży e-commerce! Otrzymuj co 2 tygodnie najważniejsze informacje.

Więcej o naszym newsletterze „Let’s talk e-com” przeczytasz pod linkiem: https://letstalkecom.pl

Po zapisaniu się odbierz od nas powitalnego maila z bonusami. W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. 

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.