Szukaj
Close this search box.

Tarcza Antykryzysowa – najważniejsze przepisy prostym językiem

Spis treści

Przedstawiamy najważniejsze zmiany i instytucje wprowadzane przez tzw. Tarczę Antykryzysową w związku z epidemią COVID-19.

Spis treści

 

I. WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Świadczenie przestojowe
 2. świadczenie postojowe
 3. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników przyznawane przez starostę
 4. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przyznawane przez starostę
 5. Mikropożyczka udzielana przez starostę
 6. Zwolnienie z tytułu nieopłaconych składek

II. WSPARCIE DLA ŚRODOWISK TWÓRCZYCH

 1. Dofinansowanie wydatków na zmianę formy upowszechniania działalności twórczej
 2. Ułatwienia w procedurze przyznawania wsparcia dla produkcji audiowizualnej
 3. Zwolnienie dla podmiotów prowadzących kina

III. FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK

 1. Obrady w trybie online
 2. Elektroniczne oświadczenia woli

IV. UPRAWNIENIA PRACODAWCÓW

 1. Rozwiązania na wypadek spadku obrotów gospodarczych
 2. Ograniczenie zakazu handlu w niedzielę
 3. Badania lekarskie pracowników

V. OCHRONA NAJEMCÓW LOKALI MIESZKALNYCH

VI. POSTĘPOWANIA SĄDOWE I ADMINISTRACYJNE

VII. NAJWAŻNIEJSZE ZWOLNIENIA I ODROCZENIA OBOWIĄZKÓW PUBLICZNOPRAWNYCH

 1. Użytkowanie wieczyste
 2. Wynagrodzenie organizacji zbiorowego zarządzenia prawami autorskimi oraz abonament RTV
 3. Podatek od nieruchomości
 4. Zwolnienie od opłaty prolongacyjnej
 5. Zgłoszenia do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
 6. Podatek od towarów i usług (VAT)
 7. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
 8. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
 9. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

I. WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

1 – Świadczenie przestojowe

a) ze świadczenia przestojowego (wypłacanego przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) będą mogli skorzystać wszyscy przedsiębiorcy, u których w wyniku epidemii COVID-19:

 • wystąpił przestój ekonomiczny lub 
 • został obniżony czas pracy;

b) oprócz właściwego świadczenia, przedsiębiorcy otrzymają także środki na opłacenie od nich składek na ubezpieczenia społeczne;

c) świadczenie przestojowe polega na dofinansowywaniu wynagrodzeń pracowników ze środków FGŚP i wynosi:

 • 50% płacy minimalnej (1300 zł brutto) – w przypadku wynagrodzenia pracownika objętego przestojem ekonomicznym, któremu pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone maksymalnie o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości płacy minimalnej (obecnie 2600 zł brutto);
 • połowę wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS – w przypadku wynagrodzenia pracownika, któremu został obniżony wymiar czasu pracy o 20% (nie więcej jednak niż do 0,5 etatu) i który otrzymuje co najmniej płacę minimalną;

d) na gruncie omawianego świadczenia, pojęcie „pracownik” obejmuje także osobę zatrudnioną na podstawie umowy cywilnoprawnej;

e) wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć do właściwego dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy;

f) świadczenie oraz środki na składki będą przysługiwały okres 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku (okres ten może zostać przedłużony na mocy rozporządzenia Rady Ministrów).

2 – Świadczenie postojowe

a) ze świadczenia postojowego (wypłacanego przez ZUS) będą mogli skorzystać:

 • jednoosobowi przedsiębiorcy,
 • osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej,

– którym nie przysługują ubezpieczenia społeczne z innego tytułu;

b) świadczenie przysługuje w przypadku wystąpienia określonych skutków ekonomicznych wywołanych epidemią COVID-19 (m.in. zmniejszeniem przychodów);

c) co do zasady, świadczenie przysługuje w wysokości 80% płacy minimalnej (2080 zł brutto);

d) w celu uzyskania świadczenia, należy złożyć wniosek o jego przyznanie do ZUS. W razie odmowy, możliwe jest wniesienie odwołania;

e) co do zasady, świadczenie postojowe jest jednorazowe (może być ono jednak przyznane ponownie na mocy rozporządzenia Rady Ministrów);

f) ustawa przewiduje sankcje dla podmiotów, które pobiorą świadczenie nienależnie. 

3 – Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników przyznawane przez starostę

a) z dofinansowania (obejmującego także należne składki ubezpieczeniowe) będą mogli skorzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy;

b) warunkiem przyznania dofinansowania jest spadek obrotów wywołany przez epidemię COVID-19 (od wielkości spadku zależy także kwota przyznanego dofinansowania);

c) dofinansowanie przyznawane jest na podstawie umowy zawieranej na wniosek złożony przez przedsiębiorcę do właściwego powiatowego urzędu pracy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru;

d) dofinansowanie może być przyznane na okres do 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku (okres ten może zostać przedłużony na mocy rozporządzenia Rady Ministrów);

e) przez okres otrzymywania dofinansowania, przedsiębiorca ma obowiązek zatrudniać pracowników nim objętych;

f) na gruncie omawianego dofinasowania, pojęcie „pracownik” obejmuje także osobę zatrudnioną na podstawie umowy cywilnoprawnej.

4 – Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przyznawane przez starostę

a) z dofinansowania będą mogli skorzystać przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, niezatrudniającymi pracowników;

b) warunkiem przyznania dofinansowania jest spadek obrotów wywołany przez epidemię COVID-19 (od wielkości spadku zależy także kwota przyznanego dofinansowania);

c) dofinansowanie przyznawane jest na podstawie umowy zawieranej na wniosek złożony przez przedsiębiorcę do właściwego powiatowego urzędu pracy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru;

d) dofinansowanie może być przyznane na okres do 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku (okres ten może zostać przedłużony na mocy rozporządzenia Rady Ministrów);

e) przez okres otrzymywania dofinansowania, przedsiębiorca ma obowiązek prowadzić działalność gospodarczą.

5 – Mikropożyczka udzielana przez starostę

a) mikropożyczkę przeznaczoną na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej będzie mógł otrzymać mikroprzedsiębiorca;

b) mikropożyczka będzie udzielana na wniosek złożony przez mikroprzedsiębiorcę do właściwego powiatowego urzędu pracy;

c) maksymalna kwota mikropożyczki wynosi 5000 zł i w skali roku podlega oprocentowaniu w wysokości 0,0525%;

d) mikropożyczka zabezpieczana jest wekslem własnym in blanco lub w inny sposób;

e) okres spłaty mikropożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki (okres spłaty może zostać przedłużony na mocy rozporządzenia Rady Ministrów);

f) jeżeli przedsiębiorca nie zmniejszy zatrudnienia w okresie 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, podlega ona umorzeniu wraz z odsetkami.

6 – Zwolnienie z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

a) ze zwolnienia może skorzystać płatnik składek, który:

 • na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych albo
 • jest jednoosobowym przedsiębiorcą i odprowadza składki wyłącznie za siebie;

b) zwolnienie obejmuje składki ubezpieczeniowe należne za okres od dnia 1 marca do dnia 31 maja 2020 r.;

c) wniosek o zwolnienie (w formie papierowej lub elektronicznej) należy skierować do ZUS do dnia 30 czerwca 2020 r.;

d) zwolnienie nie obejmuje obowiązku przesyłania deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych za miesiące objęte zwolnieniem (płatnik musi przesyłać je w ustawowych terminach);

e) odmowa przyznania zwolnienia następuje w drodze decyzji, od której służy odwołanie.

II. WSPARCIE DLA ŚRODOWISK TWÓRCZYCH

1 – Dofinansowanie wydatków na zmianę formy upowszechniania działalności twórczej 

a) z dofinansowanie przeznaczonego na zmianę formy upowszechniania działalności twórczej lub artystycznej mogą skorzystać osoby fizyczne i prawne prowadzące taką działalność, które w wyniku ograniczeń i zakazów wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19 nie mogą kontynuować jej w formie dotychczasowej;

b) dofinansowanie może zostać przyznane w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 12 miesięcy po ich odwołaniu;

c) przyznanie dofinansowania będzie odbywało się w ramach specjalnych programów;

d) szczegóły dotyczące dofinansowania zostaną określone w rozporządzeniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

2 – Ułatwienia w procedurze przyznawania wsparcia dla produkcji audiowizualnej

a) wydłużenie terminu poprzedzającego złożenie wniosku oraz umożliwienie rozpoczęcia prac w okresie aż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku;

b) możliwość zastąpienia niektórych wymaganych dokumentów innymi, jeżeli wnioskodawca nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów z uzasadnionej przyczyny;

c) wydłużenie terminu na przedstawienie zmodyfikowanego kosztorysu;

d) możliwość wydłużenia terminu zawarcia umowy o przyznane wsparcie na okres do 3 miesięcy. 

3 – Zwolnienie podmiotów prowadzących kina z obowiązku przekazywania danych wymaganych przez prawo (m.in. liczbie widzów, przychodach), jeżeli wynoszą one 0.

III. FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK

 1. Organy spółek kapitałowych (zarząd, rada nadzorcza, zgromadzenie wspólników/walne zgromadzenie akcjonariuszy) będą mogły obradować przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość i tym samym trybie podejmować uchwały.
 2. Niezależnie od powyższego, oświadczenia woli członków organów osób prawnych (m.in. spółek kapitałowych, stowarzyszeń, fundacji) będzie można składać w formie dokumentowej (nawet jeżeli przepis szczególny wymaga np. podpisu elektronicznego), a posiedzenia tych organów będą mogły odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

IV. UPRAWNIENIA PRACODAWCÓW

1 – Rozwiązania na wypadek spadku obrotów gospodarczych

a) jeżeli pracodawca doświadczył spadku obrotu w wyniku epidemii COVID-19, będzie mógł on:

 • ograniczyć prawo do nieprzerwanego odpoczynku;
 • wprowadzić równoważny czas pracy;
 • wprowadzić mniej korzystne warunki zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę;

b) wprowadzenie równoważnego czasu pracy i mniej korzystnych warunków zatrudnienia wymaga porozumienia zawartego pracodawcą a organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników;

c) kopia porozumienia musi być przekazana właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od jego zawarcia;

d) w okresie obowiązywania porozumienia nie stosuje się warunków wynikających z  układów zbiorowych pracy, umów o pracę ani innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy.

2 – Ograniczenie zakazu handlu w niedzielę

a) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, zakaz handlu w niedzielę nie obowiązuje w zakresie wykonywania czynności związanych z handlem, polegających na rozładowywaniu, przyjmowaniu i ekspozycji towarów pierwszej potrzeby oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania takich czynności;

b) zakaz obowiązuje jednak w pełni, jeżeli w daną niedzielę przypada święto.

3 – Badania lekarskie pracowników

a) badania okresowe – od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zawieszony jest obowiązek przeprowadzania badań okresowych pracowników. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków w zakresie badań okresowych i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu;

b) badania wstępne lub kontrolne – w przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii.

V. OCHRONA NAJEMCÓW LOKALI MIESZKALNYCH

a) w przypadku gdy termin obowiązywania umowy najmu lokalu mieszkalnego zawartej przed wejściem w życie specustawy upływa przed dniem 30 czerwca 2020 r., ulega on przedłużeniu do tego dnia na dotychczasowych warunkach;

b) przedłużenie najmu wymaga oświadczenia woli złożonego wynajmującemu najpóźniej w dniu upływu pierwotnego terminu zakończenia najmu;

c) z przedłużenia najmu nie może skorzystać najemca, który:

 • zalega z czynszem lub innymi opłatami;
 • używał lokalu w sposób niezgodny z umową;
 • podnajął lokal bez zgody wynajmującego;
 • dysponuje innym lokalem i może z niego korzystać;

d) niezależnie od powyższego, do dnia 30 czerwca 2020 r. wynajmujący nie może wypowiedzieć umowy najmu lub wysokości czynszu, chyba że zachodzi jeden z przewidzianych wyjątków. Jeżeli wypowiedzenie zostało złożone przed wejściem w życie specustawy, a okres wypowiedzenia upływa przed dniem 30 czerwca 2020 r., okres wypowiedzenia ulega przedłużeniu do tego dnia na podstawie oświadczenia złożonego wynajmującemu najpóźniej w dniu upływu pierwotnego terminu wypowiedzenia;

e) ponadto, na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zostały zawieszone eksmisje z lokali.

VI. POSTĘPOWANIA SĄDOWE I ADMINISTRACYJNE

Zawieszenie na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 biegu:

a) istotnych terminów prawa administracyjnego (m.in. terminów zawitych, zasiedzenia, przedawnienia);

b) terminów przedawnienia karalności i wykonania kary;

c) terminów sądowych i procesowych w postępowaniach cywilnych, karnych i administracyjnych.

Porozmawiaj z ekspertem

Stoisz przed wyzwaniem? Szukasz najlepszego rozwiązania dla swojego problemu, który opisałem w tym artykule? Sprawdź, czy jestem w stanie Ci pomóc.

Napisz do mnie poprzez poniższy formularz i umów się na rozmowę.

Uzupełnij poniższy formularz, jeżeli np.:

 • masz pytania z zakresu o którym pisałem w tym artykule,
 • szukasz najlepszego rozwiązania dla swojego problemu,
 • chcesz wiedzieć, jak wygląda współpraca z nami, terminy oraz koszty.

Pierwszy kontakt jest bezpłatny i ma on na celu ustalenie zakresu potencjalnej naszej pomocy oraz Twoich pytań i wątpliwości.

Po przesłaniu formularza skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h w celu ustalenia dalszych szczegółów.


Przed wysłaniem wiadomości zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

VII. NAJWAŻNIEJSZE ZWOLNIENIA I ODROCZENIA OBOWIĄZKÓW PUBLICZNOPRAWNYCH 

1 – Użytkowanie wieczyste

 • przesunięcie terminu wniesienia opłaty rocznej za rok 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.;
 • przesunięcie terminu wniesienia opłaty przekształceniowej za 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

2 – Wynagrodzenie organizacji zbiorowego zarządzenia prawami autorskimi oraz abonament RTV – na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pobieranie wymienionych należności zostało wstrzymane w stosunku do tych przedsiębiorców, którzy świadczą swoje usługi w miejscu umożliwiającym zapoznawanie się przez klientów z utworami lub przedmiotami praw pokrewnych.

3 – Podatek od nieruchomości – rada gminy może:

 • zwolnić z podatku od nieruchomości za część 2020 r. lub
 • przesunąć terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. (nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.);

– tym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z epidemią COVID-19.

4 – Zwolnienie od opłaty prolongacyjnej wniosku o odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty składek na ubezpieczenia społeczne, który został złożony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu. 

5 – Zgłoszenia do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych – termin dokonania zgłoszenia został przesunięty na dzień 13 lipca 2020 r.

6 – Podatek od towarów i usług (VAT):

 • przesunięcie terminu składania nowego pliku JPK_VAT z dnia 1 kwietnia na dzień 1 lipca 2020 r.;
 • przesunięcie początkowego terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT na dzień 1 lipca 2020 r.

7 – Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

 • kwalifikacja zeznania podatkowego i wpłacenia podatku po upływnie standardowego terminu (nie później jednak, niż do dnia 31 maja 2020 r.) jako czynny żal;
 • możliwość obniżenia przychodów lub dochodów z działalności gospodarczej uzyskanych w 2019 r. o wysokość straty poniesionej w wyniku epidemii COVID-19 (maksymalnie o 5 000 000 zł);
 • możliwość odliczenie od podstawy obliczenia podatku darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19.

8 – Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

 • możliwość obniżenia przychodów lub dochodów z działalności gospodarczej uzyskanych w 2019 r. o wysokość straty poniesionej w wyniku epidemii COVID-19 (maksymalnie o 5 000 000 zł);
 • możliwość odliczenie od podstawy opodatkowania darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19.

9 – Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – przesunięcie terminu na zwarcie umów o zarządzenie PPK (do dnia 27 października 2020 r.) i o prowadzenie PPK (do dnia 10 listopada 2020 r.).

Pomóżcie innym przedsiębiorcom i udostępnijcie ten artykuł dalej!

Picture of Arkadiusz Szczudło

Arkadiusz Szczudło

Jestem adwokatem, Partnerem Zarządzającym w kancelarii Creativa Legal, wiceprezesem fundacji Creativa Education, mentorem i twórcą internetowym. Specjalizuję się w prawie nowych technologii oraz prawnym wsparciu biznesu – w tym w szczególności e-commerce i biznesu online. Jestem ekspertem w zakresie prawnych aspektów technologii blockchain. Poznaj autora.

Subskrybuj nasz newsletter i bądź na bieżąco!

Otrzymuj informacje o nowościach w prawie, nowych artykułach, produktach, usługach, czy szkoleniach od kancelarii Creativa Legal.

Dołącz do ponad 6000 innych osób, które już nam zaufało!

Po zapisaniu się odbierz od nas maila z potwierdzeniem. W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. 

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.

Newsletter, który pomoże Ci rozwinąć 🚀
Twój biznes pod kątem prawnym i biznesowym.

Otrzymuj informacje o nowościach w prawie, nowych artykułach, produktach, usługach, czy szkoleniach od kancelarii Creativa Legal.

Dołącz do ponad 6000 innych osób, które już nam zaufało!

Po zapisaniu się odbierz od nas maila z potwierdzeniem. W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. 

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.