Szukaj
Close this search box.

Jak zatrudnić cudzoziemca z Unii Europejskiej?

Spis treści

Postępująca integracja europejska oraz braki na rodzimym rynku pracy, skłaniają polskich przedsiębiorców do sięgania po potencjał pracowników z krajów Unii Europejskiej. Zatrudnianie pracowników z krajów UE wiąże się z licznymi uproszczeniami w stosunku do cudzoziemców spoza tego obszaru, lecz nadal wiąże się ze spełnieniem określonych formalności. O co zatem musi zadbać przedsiębiorca, który chce zatrudnić pracownika z innego kraju Unii Europejskiej?

Przeczytaj także: Czy CV musi zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Kim jest cudzoziemiec

Mimo, iż traktat o Unii Europejskiej w art. 9 przyznaje obywatelstwo Unii obywatelowi każdego państwa członkowskiego, obywatel takiego państwa w świetle prawa polskiego nadal posiada status cudzoziemca.

Zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego.

Jako ciekawostkę, należy dodać, że osoba posiadająca wiele obywatelstw, wśród których jest obywatelstwo polskie, nie jest cudzoziemcem.

Z posiadaniem obywatelstwa kraju z UE wiążą się znaczne przywileje, do których przestrzegania zobowiązują państwa członkowskie akty prawa unijnego. Dotyczą one także kwestii zatrudnienia pracowników w państwach innych niż ojczyste, które zostaną omówione poniżej.

Pobyt cudzoziemca z Unii Europejskiej w Polsce

Aby cudzoziemiec mógł podjąć pracę w Polsce, w pierwszej kolejności musi przybyć do niej z kraju ojczystego. Art. 45 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej gwarantuje swobodny przepływ pracowników wewnątrz Unii. Przepisy te uprawniają do:

  • poszukiwania pracy w innym państwie członkowskim,
  • podejmowania pracy w innym państwie członkowskim bez konieczności uzyskania pozwolenia na pracę,
  • zamieszkania w innym państwie członkowskim ze względu na pracę,
  • pozostania w innym państwie członkowskim nawet po zakończeniu stosunku pracy, o ile spełnione są warunki określone prawem UE,
  • traktowania na równi z obywatelami danego państwa członkowskiego w zakresie dostępu do zatrudnienia, warunków pracy oraz przywilejów socjalnych i podatkowych.

Swoboda wyrażona w traktacie rozwijania jest przez akty wykonawcze wydawane przez instytucje europejskie, na podstawie których państwa członkowskie tworzą regulacje krajowe.

W Polsce taką regulacją jest ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (dalej zwaną dla uproszczenia „ustawą o pobycie”).

Zgodnie z jej przepisami, cudzoziemiec z UE, może wjechać na terytorium Polski na podstawie ważnego dokumentu tożsamości (art. 9 ust. 1 „ustawy o pobycie”), a jeżeli podejmie w naszym kraju pracę, przysługuje mu prawo pobytu (art. 16 ust. 1 pkt 1 „ustawy o pobycie”).

Jeżeli pobyt trwa dłużej niż trzy miesiące, na cudzoziemcu spoczywa obowiązek zarejestrowania się u wojewody właściwego ze względu na miejsce swojego pobytu, który wydaje mu stosowne zaświadczenie (art. 20, 27 i 39 „ustawy o pobycie”).

Opisane wyżej przepisy stosuje się także do cudzoziemców będących obywatelami państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dodatkowo Norwegii, Islandii i Liechtensteinu) oraz Szwajcarii (art. 2 pkt 3 „ustawy o pobycie”).

Subskrybuj newsletter i bądź na bieżąco!

Otrzymuj informacje o nowościach w prawie, nowych artykułach, produktach, usługach, czy szkoleniach od kancelarii Creativa Legal.

Dołącz do ponad 6000 innych osób, które już nam zaufało!

Po zapisaniu się odbierz od nas maila z potwierdzeniem. W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. Przeczytaj, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w naszej Polityce prywatności.

Praca cudzoziemców z UE w Polsce

Aktem regulującym zatrudnianie cudzoziemców jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dalej zwana dla uproszczenia „ustawą o promocji zatrudnienia”).

Zgodnie z jej przepisami, cudzoziemiec będący obywatelem UE, obywatelem państwa z EOG albo obywatelem państwa, które zawarło stosowną umowę z UE i jej członkami (np. Szwajcarii) jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Polski (art. 87 ust. 1 pkt 7-9).

Oznacza to, że pracodawca nie musi dopełniać dodatkowych formalności związanych z jego zatrudnieniem – wystarczą te, które związane są z zatrudnieniem obywatela polskiego (zawarte są one w Kodeksie pracy, przepisach o ubezpieczeniach społecznych itd.). W szczególności nie jest konieczne uzyskanie zezwolenia na pracę, które dotyczy innych grup cudzoziemców.

Jak szukać pracowników wśród cudzoziemców z UE?

Pracodawca poszukujący pracowników z UE może korzystać z pomocy sieci EURES. Jest to sieć Europejskich Służb Zatrudnienia, w której skład wchodzą krajowe urzędy pracy oraz inne organizacje regionalne, krajowe i międzynarodowe z państw członkowskich UE, EOG i Szwajcarii.

Sieć ta świadczy usługi z zakresu unijnego pośrednictwa pracy oraz doradztwa z zakresu unijnej mobilności pracowników, ułatwiając pracodawcom odnalezienie odpowiednich kandydatów do pracy, a pracownikom – miejsca zatrudnienia.

W Polsce system koordynuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a ze świadczonych przez nią usług można korzystać w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy.

Do świadczonych usług należy m. in. możliwość umieszczenia w systemie EURES oferty pracy (będzie dostępna we wszystkich krajach tworzących sieć) a także dostęp do CV pracowników zainteresowanych pracą za granicą.

Więcej informacji o EURES można odnaleźć na portalu internetowym (w języku polskim): https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Podsumowanie

Jeżeli pracodawca jest zainteresowany zatrudnieniem cudzoziemca, warto poszukać go wśród obywateli państw Unii Europejskiej. Główną korzyścią takiego rozwiązania jest uniknięcie obowiązków związanych z zatrudnianiem cudzoziemców z innych państw, a także możliwość skorzystania z pomocy sieci EURES.

Mimo iż pracownicy z państw spoza UE mogą zadowalać się mniej korzystnymi warunkami pracy i płacy, konieczność dopełnienia licznych formalności związanych z ich zatrudnieniem może sprawić, że ich oferta nie będzie aż tak konkurencyjna.

Podejmując decyzję, pracodawca powinien wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności i finalnie wybrać rozwiązanie optymalne ekonomicznie.

Pomóż nam dotrzeć do innych osób! Udostępnij ten artykuł dalej, niech więcej osób uzyska dzięki niemu potrzebną wiedzę. Dziękujemy!

Arkadiusz Szczudło

Arkadiusz Szczudło

Jestem adwokatem, Partnerem Zarządzającym w kancelarii Creativa Legal, wiceprezesem fundacji Creativa Education, mentorem i twórcą internetowym. Specjalizuję się w prawie nowych technologii oraz prawnym wsparciu biznesu – w tym w szczególności e-commerce i biznesu online. Jestem ekspertem w zakresie prawnych aspektów technologii blockchain. Poznaj autora.

Subskrybuj nasz newsletter i bądź na bieżąco!

Otrzymuj informacje o nowościach w prawie, nowych artykułach, produktach, usługach, czy szkoleniach od kancelarii Creativa Legal.

Dołącz do ponad 6000 innych osób, które już nam zaufało!

Po zapisaniu się odbierz od nas maila z potwierdzeniem. W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. 

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.

Newsletter, który pomoże Ci rozwinąć 🚀
Twój biznes pod kątem prawnym i biznesowym.

Otrzymuj informacje o nowościach w prawie, nowych artykułach, produktach, usługach, czy szkoleniach od kancelarii Creativa Legal.

Dołącz do ponad 6000 innych osób, które już nam zaufało!

Po zapisaniu się odbierz od nas maila z potwierdzeniem. W razie problemów, napisz do nas. Sprawdź folder spam/oferty.


Aktywując przycisk pod formularzem, akceptujesz nasz Regulamin (w zakresie dotyczącym Newslettera) oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści edukacyjnych, informacji o produktach i usługach kancelarii Creativa Legal Korol Szczudło adwokaci sp.p., np. o nowych artykułach, kursach on-line, czy zniżkach. 

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.